آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 158,000 24,227,516,383 Rls. 657,856 $
2 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 84,318 12,017,904,865 Rls. 371,221 $
3 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 78,000 11,014,836,300 Rls. 296,297 $
4 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 71,135 4,580,408,573 Rls. 123,946 $
5 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 93,799 4,165,366,656 Rls. 112,715 $
6 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 3,836 3,569,500,000 Rls. 110,000 $
7 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 27101920 گريس 28,224 3,136,933,358 Rls. 92,927 $
8 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 47,124 3,034,340,064 Rls. 82,109 $
9 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 47,124 2,762,460,288 Rls. 80,975 $
10 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 47,124 2,762,460,288 Rls. 80,975 $
11 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 47,784 2,705,985,331 Rls. 83,405 $
12 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 27101920 گريس 20,160 2,160,405,210 Rls. 61,194 $
13 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 47,124 1,899,191,448 Rls. 55,670 $
14 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 27101920 گريس 17,760 1,883,655,744 Rls. 58,070 $
15 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 46,464 1,808,973,619 Rls. 55,757 $
16 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 27101910 روغن موتور 12,531 1,411,130,072 Rls. 43,208 $
17 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 23,562 1,334,304,922 Rls. 41,126 $
18 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 18063200 شکلات ;غيره ;حاوي کاکائو ;به صورت بلوک (block) ;تخته ;ميله يا قلم ;پرنشده به وزن كمتراز2كيلوگرم 7,157 1,162,696,536 Rls. 32,040 $
19 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 4,860 993,163,000 Rls. 29,112 $
20 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 1,522 588,941,302 Rls. 17,978 $
21 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,575 399,463,246 Rls. 12,194 $
22 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 935 356,414,751 Rls. 10,114 $
23 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 1,476 353,731,682 Rls. 10,798 $
24 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,478 279,878,400 Rls. 8,471 $
25 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 650 150,492,672 Rls. 4,608 $
26 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 38190010 مايع ترمز آماده 1,262 94,057,920 Rls. 2,880 $
27 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 376 78,316,455 Rls. 2,222 $
28 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 440 48,988,500 Rls. 1,500 $
29 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 357 42,338,457 Rls. 1,202 $
30 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 348 40,228,052 Rls. 1,228 $
31 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 272 27,419,283 Rls. 837 $
32 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 128 22,552,320 Rls. 640 $
33 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 112 19,733,280 Rls. 560 $
34 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 121 17,481,572 Rls. 496 $
35 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 73231000 پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاک کردن ياصيقلي کردن ظروف, دستکش. 227 15,232,280 Rls. 465 $
36 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 93 14,747,103 Rls. 418 $
مجموع کل
89,181,249,932 ريال
مجموع کل
2,545,214 دلار
[1]