آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 50,564 41,651,348,019 Rls. 1,123,830 $
2 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 59,714 35,160,155,336 Rls. 1,080,355 $
3 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 35,763 28,840,718,096 Rls. 800,264 $
4 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 41,930 16,048,625,440 Rls. 474,881 $
5 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 30,645 14,026,654,324 Rls. 376,690 $
6 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 29,763 12,441,282,729 Rls. 342,839 $
7 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 28,772 11,856,403,618 Rls. 365,622 $
8 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 29,190 11,473,262,640 Rls. 322,382 $
9 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 18,479 10,845,131,032 Rls. 334,272 $
10 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 22,520 10,190,307,012 Rls. 279,359 $
11 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 22,700 9,776,624,920 Rls. 267,817 $
12 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 19,270 7,854,209,820 Rls. 221,538 $
13 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 37,130 7,837,426,700 Rls. 240,222 $
14 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 62,716 7,450,476,747 Rls. 229,691 $
15 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 46,480 7,228,421,616 Rls. 196,579 $
16 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 13,970 5,958,007,260 Rls. 163,155 $
17 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 34,405 5,237,640,518 Rls. 148,628 $
18 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 6,407 4,636,400,778 Rls. 126,837 $
19 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 10,500 4,490,333,129 Rls. 136,809 $
20 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 21,120 4,333,010,288 Rls. 133,583 $
21 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 18,385 4,273,314,290 Rls. 130,663 $
22 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 65,005 4,218,649,876 Rls. 130,008 $
23 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 53,139 3,961,911,716 Rls. 106,220 $
24 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 8,210 3,713,454,000 Rls. 101,647 $
25 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 29,348 3,698,423,947 Rls. 114,272 $
26 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 27,915 3,489,484,163 Rls. 107,001 $
27 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 21,425 3,195,024,420 Rls. 88,613 $
28 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 7,140 3,162,965,841 Rls. 91,888 $
29 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 46,368 3,009,169,231 Rls. 92,796 $
30 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 11,320 2,833,765,200 Rls. 87,306 $
31 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 1,801 2,814,079,852 Rls. 76,149 $
32 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 11,499 2,539,679,560 Rls. 78,262 $
33 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 10,825 2,369,194,542 Rls. 73,011 $
34 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 23,000 2,326,566,000 Rls. 66,000 $
35 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 8,400 2,271,430,000 Rls. 70,000 $
36 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 6,415 2,250,266,152 Rls. 68,380 $
37 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 6,100 2,126,847,008 Rls. 65,611 $
38 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 33,107 2,115,157,281 Rls. 65,142 $
39 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,877 1,952,575,261 Rls. 60,193 $
40 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 27,537 1,790,730,884 Rls. 54,948 $
41 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 3,000 1,654,181,345 Rls. 50,978 $
42 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 5,800 1,443,651,090 Rls. 41,940 $
43 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 1,840 1,377,896,778 Rls. 37,970 $
44 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,091 1,304,379,883 Rls. 36,176 $
45 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,489 1,199,938,858 Rls. 35,011 $
46 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 3,690 1,154,845,800 Rls. 31,482 $
47 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 8,410 1,148,203,980 Rls. 33,657 $
48 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 7,175 1,011,712,723 Rls. 28,709 $
49 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,499 881,514,406 Rls. 25,035 $
50 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 5,029 819,862,035 Rls. 25,153 $
51 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 11,745 786,260,863 Rls. 23,705 $
52 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 4,450 740,943,390 Rls. 20,052 $
53 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 2,559 684,886,140 Rls. 21,012 $
54 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,744 526,228,301 Rls. 15,694 $
55 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 813 468,578,144 Rls. 14,021 $
56 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,431 437,027,337 Rls. 13,034 $
57 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 5,080 397,737,054 Rls. 12,257 $
58 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 554 346,834,431 Rls. 10,378 $
59 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 1,650 345,927,456 Rls. 9,594 $
60 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 2,450 331,618,749 Rls. 9,410 $
61 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,648 303,411,157 Rls. 9,079 $
62 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 759 287,487,900 Rls. 8,820 $
63 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 604 264,488,554 Rls. 7,914 $
64 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 550 217,068,300 Rls. 5,874 $
65 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 2,070 216,837,632 Rls. 6,606 $
66 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 1,151 203,868,000 Rls. 6,281 $
67 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,789 138,528,750 Rls. 4,250 $
68 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85044050 کنترل دور موتورInverter 288 134,617,700 Rls. 4,150 $
69 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,392 102,355,344 Rls. 2,821 $
70 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 156 83,117,250 Rls. 2,550 $
71 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84133010 پمپ ا نژکتور 221 53,716,560 Rls. 1,648 $
72 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 438 45,795,975 Rls. 1,405 $
73 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 36 14,667,750 Rls. 450 $
74 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 344 14,667,750 Rls. 450 $
75 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85118010 هيتربرقي جهت نصب روي دريچه هوا ي موتورهاي ا نژکتوري برا ي گرم کردن بدنه ا ن 120 13,038,000 Rls. 400 $
76 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 54 10,560,780 Rls. 324 $
77 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 120 10,430,400 Rls. 320 $
78 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 81 5,280,390 Rls. 162 $
79 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 18 2,444,625 Rls. 75 $
80 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 20 2,143,253 Rls. 59 $
81 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 28 1,564,560 Rls. 48 $
82 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84821000 بلبرينگ. 12 977,850 Rls. 30 $
83 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 12 977,850 Rls. 30 $
84 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 5 814,875 Rls. 25 $
85 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 4 782,280 Rls. 24 $
86 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 6 651,900 Rls. 20 $
87 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 2 260,760 Rls. 8 $
مجموع کل
334,641,914,154 ريال
مجموع کل
9,652,554 دلار
[1]