آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 1,286,316 60,270,871,910 Rls. 1,639,970 $
2 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 605,784 27,015,043,986 Rls. 766,611 $
3 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 522,022 24,141,329,605 Rls. 669,867 $
4 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 348,051 14,568,579,712 Rls. 446,958 $
5 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 314,460 13,510,473,796 Rls. 401,488 $
6 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 304,281 12,513,277,673 Rls. 385,805 $
7 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 228,221 9,497,617,310 Rls. 292,956 $
8 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 87,975 9,231,327,540 Rls. 256,028 $
9 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 64,797 8,340,858,264 Rls. 246,913 $
10 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 118,394 7,189,462,940 Rls. 213,004 $
11 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 86,448 5,929,105,204 Rls. 182,732 $
12 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 125,852 4,924,959,510 Rls. 144,730 $
13 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 68,624 4,321,856,982 Rls. 121,438 $
14 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 15,792 4,255,794,000 Rls. 114,480 $
15 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 41,445 4,110,529,085 Rls. 116,614 $
16 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 104,313 4,068,353,850 Rls. 125,373 $
17 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 170,500 3,948,197,915 Rls. 105,709 $
18 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 37,290 3,881,240,874 Rls. 111,004 $
19 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 52,000 3,843,320,000 Rls. 104,000 $
20 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 33,171 3,594,175,702 Rls. 97,893 $
21 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 37,716 3,544,670,366 Rls. 108,536 $
22 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 52,000 3,479,580,000 Rls. 93,600 $
23 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 35,569 3,478,199,280 Rls. 107,160 $
24 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 31,717 3,211,920,000 Rls. 86,400 $
25 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 74,340 3,167,783,514 Rls. 85,491 $
26 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 49,772 3,006,946,426 Rls. 91,366 $
27 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 25,508 3,000,570,336 Rls. 81,487 $
28 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 46,185 2,983,922,194 Rls. 91,366 $
29 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 47,574 2,965,557,628 Rls. 91,366 $
30 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 43,648 2,811,795,200 Rls. 86,759 $
31 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 26,673 2,591,059,123 Rls. 78,117 $
32 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 22,650 2,233,228,659 Rls. 63,257 $
33 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 24,693 2,191,504,440 Rls. 64,920 $
34 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 20,889 2,051,533,309 Rls. 58,179 $
35 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 20,474 1,808,346,609 Rls. 55,753 $
36 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 25,920 1,754,460,000 Rls. 54,000 $
37 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 21,470 1,569,928,500 Rls. 44,900 $
38 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 20,786 1,557,912,846 Rls. 48,032 $
39 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 21,048 1,517,157,000 Rls. 46,752 $
40 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 20,596 1,512,411,200 Rls. 46,244 $
41 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 14,818 1,507,485,053 Rls. 44,414 $
42 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 21,470 1,505,511,800 Rls. 44,355 $
43 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 35,700 1,504,983,480 Rls. 46,410 $
44 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 13,536 1,335,427,060 Rls. 40,262 $
45 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 13,331 1,269,842,677 Rls. 39,130 $
46 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 13,473 1,233,367,148 Rls. 38,026 $
47 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 15,000 1,215,750,000 Rls. 37,500 $
48 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 11,880 1,179,426,146 Rls. 33,408 $
49 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 9,813 1,146,979,050 Rls. 33,621 $
50 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 31,994 1,085,068,440 Rls. 30,735 $
51 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 4,942 1,065,487,787 Rls. 32,123 $
52 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 11,595 1,062,748,993 Rls. 32,766 $
53 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 7,994 1,029,261,490 Rls. 30,170 $
54 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 5,209 985,002,359 Rls. 30,375 $
55 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 10,259 978,887,227 Rls. 29,973 $
56 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 9,795 896,698,010 Rls. 27,646 $
57 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 85182920 مجموعه سينماي خانگي 9,384 876,177,000 Rls. 27,000 $
58 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141025 ک ک ک كمك فنر 6,677 847,143,900 Rls. 22,788 $
59 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,828 741,662,400 Rls. 20,740 $
60 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 6,169 654,655,647 Rls. 19,287 $
61 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 2,800 539,976,000 Rls. 15,100 $
62 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 5,430 491,330,207 Rls. 15,141 $
63 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 1,636 490,961,808 Rls. 14,544 $
64 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 4,709 453,906,094 Rls. 13,995 $
65 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 44219990 --- ساير 3,326 445,096,275 Rls. 11,973 $
66 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 44191190 --- سا?ر 3,350 423,896,940 Rls. 12,060 $
67 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84073330 موتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي انواع موتورسيکلت 1,140 363,428,800 Rls. 11,200 $
68 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 2,937 361,006,848 Rls. 11,136 $
69 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 4,000 331,173,360 Rls. 9,261 $
70 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 44219990 --- ساير 3,307 329,069,649 Rls. 9,921 $
71 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,240 316,465,056 Rls. 8,964 $
72 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,696 218,625,380 Rls. 6,740 $
73 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 551 93,638,022 Rls. 2,886 $
74 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 864 80,449,419 Rls. 2,425 $
75 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد , که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 170 70,304,724 Rls. 2,142 $
76 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 225 42,532,847 Rls. 1,312 $
77 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 366 36,913,306 Rls. 1,138 $
78 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 171 32,444,562 Rls. 1,001 $
79 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 293 32,110,650 Rls. 990 $
80 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 176 25,656,085 Rls. 791 $
81 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 248 24,850,133 Rls. 704 $
82 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 209 24,652,120 Rls. 760 $
83 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 139 22,341,228 Rls. 689 $
84 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 270 21,019,176 Rls. 648 $
85 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 108 20,360,088 Rls. 628 $
86 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 105 19,632,942 Rls. 605 $
87 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 170 16,550,010 Rls. 510 $
88 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 20 14,121,600 Rls. 400 $
89 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 128 13,291,380 Rls. 410 $
90 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 1,215 13,231,200 Rls. 370 $
91 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 81 10,509,588 Rls. 324 $
92 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 120 9,725,400 Rls. 300 $
93 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 116 9,536,478 Rls. 294 $
94 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 89 9,426,168 Rls. 267 $
95 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87149190 ا جزا و قطعات تنه ودوشاخه ،براي دوچرخه 90 8,757,990 Rls. 270 $
96 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 78 7,611,840 Rls. 216 $
97 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 35 5,351,775 Rls. 165 $
98 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 77 4,281,684 Rls. 132 $
99 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 60 4,236,480 Rls. 120 $
100 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 70 3,178,826 Rls. 98 $
مجموع کل
307,158,080,293 ريال
مجموع کل
8,848,617 دلار