آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 106,002 16,355,319,372 Rls. 504,684 $
2 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 125,750 16,121,265,090 Rls. 477,568 $
3 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 29,600 5,192,688,840 Rls. 160,189 $
4 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 29,376 5,157,402,852 Rls. 159,332 $
5 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 8,070 3,369,038,466 Rls. 97,875 $
6 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 13,299 3,112,009,887 Rls. 83,986 $
7 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 16,001 3,001,545,439 Rls. 92,595 $
8 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 20,610 2,794,282,575 Rls. 79,149 $
9 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 12,545 2,763,832,652 Rls. 74,907 $
10 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 13,299 2,757,963,909 Rls. 78,878 $
11 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 16,884 2,664,042,615 Rls. 72,095 $
12 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 17,005 2,356,819,198 Rls. 72,611 $
13 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 17,454 2,328,218,136 Rls. 71,781 $
14 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 24,000 2,071,100,160 Rls. 62,685 $
15 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 9,900 1,911,491,859 Rls. 53,332 $
16 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 16,030 1,875,002,250 Rls. 57,613 $
17 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 7,785 1,297,623,547 Rls. 40,015 $
18 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,394 1,294,012,800 Rls. 36,720 $
19 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 6,000 1,243,054,288 Rls. 33,327 $
20 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 9,822 1,230,882,381 Rls. 37,988 $
21 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 8,598 1,154,840,260 Rls. 34,442 $
22 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 7,374 1,086,794,716 Rls. 29,596 $
23 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 84821000 بلبرينگ. 4,290 1,033,250,790 Rls. 27,885 $
24 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 8,566 956,799,450 Rls. 29,550 $
25 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 4,921 936,209,200 Rls. 28,626 $
26 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 84821000 بلبرينگ. 4,950 877,882,500 Rls. 27,063 $
27 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 17,880 868,312,682 Rls. 26,639 $
28 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 84821000 بلبرينگ. 4,406 795,375,526 Rls. 24,233 $
29 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,022 785,277,265 Rls. 21,124 $
30 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33051000 شامپوها 2,612 773,069,480 Rls. 21,303 $
31 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 41,076 749,403,095 Rls. 22,771 $
32 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 7,650 565,717,500 Rls. 17,383 $
33 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 872 551,650,606 Rls. 14,839 $
34 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 9,878 537,105,600 Rls. 14,400 $
35 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 942 514,039,171 Rls. 13,828 $
36 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 9,531 487,257,366 Rls. 14,874 $
37 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33051000 شامپوها 2,234 414,394,278 Rls. 12,776 $
38 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 3,750 405,714,600 Rls. 11,400 $
39 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,166 382,205,008 Rls. 11,784 $
40 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33051000 شامپوها 4,474 327,201,993 Rls. 10,098 $
41 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,788 314,583,550 Rls. 8,950 $
42 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,318 307,839,112 Rls. 8,281 $
43 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,177 302,848,068 Rls. 9,347 $
44 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,273 300,021,365 Rls. 9,246 $
45 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 7,148 297,400,000 Rls. 8,000 $
46 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 2,620 276,271,140 Rls. 7,860 $
47 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 2,698 262,755,900 Rls. 8,100 $
48 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 22029990 --- ساير 16,250 223,898,430 Rls. 6,846 $
49 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 1,755 185,059,485 Rls. 5,265 $
50 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,538 166,929,400 Rls. 4,600 $
51 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 576 137,954,016 Rls. 4,253 $
52 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33051000 شامپوها 1,988 118,882,441 Rls. 3,665 $
53 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,360 110,333,400 Rls. 3,400 $
54 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 261 92,691,067 Rls. 2,630 $
55 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,173 85,133,994 Rls. 2,346 $
56 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 788 84,466,902 Rls. 2,344 $
57 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 880 83,029,232 Rls. 2,288 $
58 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 459 82,833,100 Rls. 2,555 $
59 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 1,153 77,735,385 Rls. 2,397 $
60 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 528 64,314,900 Rls. 1,785 $
61 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 1,575 60,118,596 Rls. 1,855 $
62 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 94015900 ساير نشيمنها(seats)ازحصير (cane)وبيد سبدي (oaier) ياموادمشابه . 150 51,910,400 Rls. 1,600 $
63 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 492 46,879,320 Rls. 1,446 $
64 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 288 45,473,731 Rls. 1,402 $
65 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 490 43,769,862 Rls. 1,215 $
66 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 400 38,925,600 Rls. 1,200 $
67 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 320 34,837,440 Rls. 960 $
68 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 388 33,272,242 Rls. 923 $
69 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 203 31,209,967 Rls. 962 $
70 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 140 12,505,675 Rls. 347 $
71 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 74 11,186,395 Rls. 310 $
72 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 85163300 دستگاههاي ا لکتروترميک خشک کردن دست 96 7,805,740 Rls. 217 $
73 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 76 7,402,162 Rls. 210 $
مجموع کل
97,100,375,419 ريال
مجموع کل
2,878,749 دلار
[1]