آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 20,393,283 5,516,243,345,184 Rls. 167,253,829 $
2 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 18,231,544 4,964,970,146,459 Rls. 151,487,381 $
3 7 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 11,905,291 2,809,671,433,212 Rls. 86,465,765 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 9,525,145 2,547,501,552,575 Rls. 78,658,752 $
5 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,686,696 1,994,107,361,958 Rls. 61,367,157 $
6 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 7,986,245 1,903,753,309,368 Rls. 56,044,871 $
7 12 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,476,979 1,819,279,987,878 Rls. 51,710,682 $
8 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,641,937 1,663,202,883,568 Rls. 48,844,780 $
9 5 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,865,104 857,082,061,340 Rls. 26,412,944 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,881,663 770,741,335,502 Rls. 23,778,271 $
11 7 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 1,545,273 616,174,930,893 Rls. 18,427,176 $
12 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 2,453,033 584,132,032,547 Rls. 17,189,794 $
13 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 685,049 489,752,609,581 Rls. 14,477,480 $
14 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,239,716 423,306,000,000 Rls. 11,740,234 $
15 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 1,056,879 408,706,717,399 Rls. 11,915,184 $
16 12 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,579,782 397,490,923,232 Rls. 11,533,983 $
17 12 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 515,076 393,211,437,930 Rls. 11,352,017 $
18 5 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,560,586 368,638,948,269 Rls. 11,314,398 $
19 5 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 488,434 340,619,961,534 Rls. 10,457,979 $
20 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,281,777 326,288,776,291 Rls. 9,955,505 $
21 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,243,192 310,698,354,045 Rls. 9,345,726 $
22 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 452,221 307,801,243,059 Rls. 9,391,671 $
23 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 757,519 302,069,671,705 Rls. 8,705,715 $
24 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 394,495 295,499,733,200 Rls. 8,880,241 $
25 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,224,995 289,707,140,093 Rls. 8,535,182 $
26 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 366,423 288,302,623,463 Rls. 8,494,187 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 697,424 259,231,320,000 Rls. 8,002,621 $
28 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 548,755 254,709,596,634 Rls. 7,224,305 $
29 4 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,346,037 250,665,641,048 Rls. 7,725,779 $
30 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 581,454 250,423,071,253 Rls. 7,656,900 $
31 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 622,271 244,147,319,960 Rls. 6,858,642 $
32 5 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 635,054 224,589,914,385 Rls. 6,899,965 $
33 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 699,074 189,883,863,671 Rls. 5,569,576 $
34 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 262,439 178,133,298,842 Rls. 5,228,902 $
35 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 193,172 150,640,607,614 Rls. 4,462,255 $
36 5 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 701,499 147,513,488,329 Rls. 4,550,040 $
37 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 409,638 140,374,942,391 Rls. 4,311,869 $
38 12 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 285,552 138,879,217,642 Rls. 3,934,526 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 599,672 136,032,365,760 Rls. 4,203,460 $
40 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 602,687 135,082,454,784 Rls. 4,162,707 $
41 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 145,416 134,195,730,589 Rls. 3,873,210 $
42 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 136,146 123,955,633,683 Rls. 3,692,039 $
43 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 375,736 122,107,389,820 Rls. 3,597,530 $
44 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 319,993 121,788,107,182 Rls. 3,720,839 $
45 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 298,845 110,598,467,006 Rls. 3,370,003 $
46 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 462,521 105,425,174,179 Rls. 3,225,426 $
47 7 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 106,593 97,238,907,118 Rls. 2,914,487 $
48 7 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 350,764 87,920,242,135 Rls. 2,626,911 $
49 7 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 127,491 82,856,457,121 Rls. 2,472,569 $
50 12 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 85,732 76,443,230,553 Rls. 2,216,994 $
51 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 257,296 73,985,837,492 Rls. 2,198,000 $
52 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 77,354 69,713,496,574 Rls. 2,047,629 $
53 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 16,205 68,664,065,892 Rls. 2,067,395 $
54 7 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 230,060 63,582,071,163 Rls. 1,932,101 $
55 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 258,112 58,793,762,880 Rls. 1,806,537 $
56 4 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 161,672 58,048,409,334 Rls. 1,786,380 $
57 7 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 140,482 56,617,277,547 Rls. 1,708,793 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 157,262 55,946,602,242 Rls. 1,727,085 $
59 3 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 105,901 52,392,892,889 Rls. 1,616,907 $
60 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 182,043 45,132,072,422 Rls. 1,339,990 $
61 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 185,199 43,431,433,860 Rls. 1,254,560 $
62 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 244,396 40,894,413,580 Rls. 1,271,948 $
63 7 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 162,963 39,306,153,316 Rls. 1,202,062 $
64 3 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 172,088 38,537,122,656 Rls. 1,188,867 $
65 12 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 108,148 36,287,929,864 Rls. 1,109,977 $
66 12 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 116,602 32,187,469,808 Rls. 938,565 $
67 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 136,805 31,956,356,528 Rls. 936,279 $
68 4 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 48,100 30,585,314,980 Rls. 942,219 $
69 3 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 128,603 29,036,341,607 Rls. 894,786 $
70 3 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 45,488 28,291,096,941 Rls. 871,813 $
71 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 57,720 27,699,764,460 Rls. 837,213 $
72 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 115,076 27,667,245,354 Rls. 847,155 $
73 4 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 58,752 25,409,271,360 Rls. 783,304 $
74 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 12,110 25,274,535,000 Rls. 780,000 $
75 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 107,136 24,353,038,080 Rls. 751,172 $
76 12 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 68,119 24,145,175,541 Rls. 688,066 $
77 4 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 101,678 22,061,895,109 Rls. 679,611 $
78 1 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 154,854 22,014,967,486 Rls. 679,139 $
79 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 67,665 21,143,763,116 Rls. 631,971 $
80 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 70,390 20,941,936,824 Rls. 617,214 $
81 12 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 356,785 20,351,574,797 Rls. 622,553 $
82 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 3,787 19,581,484,457 Rls. 580,072 $
83 5 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 86,058 19,270,607,040 Rls. 594,735 $
84 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 86,077 19,250,149,920 Rls. 594,801 $
85 5 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 29,280 18,983,051,212 Rls. 581,250 $
86 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 290,542 17,397,045,381 Rls. 531,856 $
87 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 176,838 17,225,942,628 Rls. 505,836 $
88 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 177,265 16,623,094,984 Rls. 490,638 $
89 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 163,779 15,214,425,365 Rls. 448,248 $
90 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 45,889 14,247,024,352 Rls. 415,079 $
91 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 37,770 14,139,783,316 Rls. 420,296 $
92 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 557,294 13,823,823,673 Rls. 419,958 $
93 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 68,790 13,729,599,360 Rls. 423,510 $
94 1 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 9,738 13,458,410,340 Rls. 415,112 $
95 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 34,268 9,556,219,477 Rls. 274,967 $
96 1 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 164,351 9,499,651,068 Rls. 292,949 $
97 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 8,303 9,180,600,000 Rls. 252,986 $
98 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,584 8,476,026,240 Rls. 261,316 $
99 4 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 26,820 8,466,929,705 Rls. 261,043 $
100 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 4,960 8,197,639,345 Rls. 227,467 $
مجموع کل
36,232,565,758,549 ريال
مجموع کل
1,090,993,869 دلار