آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 67,450 72,272,830,000 Rls. 1,937,661 $
2 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38249990 ک ک ک ساير 126,000 8,662,708,040 Rls. 232,250 $
3 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 27,350 5,390,712,630 Rls. 145,872 $
4 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 5,000 3,544,461,750 Rls. 95,657 $
5 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38249990 ک ک ک ساير 14,000 2,275,004,010 Rls. 61,561 $
6 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 678 653,300,928 Rls. 17,461 $
7 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,110 596,479,000 Rls. 16,098 $
8 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 83 259,597,583 Rls. 6,983 $
9 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 10 43,990,044 Rls. 1,176 $
مجموع کل
93,699,083,985 ريال
مجموع کل
2,514,719 دلار
[1]