آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 14,100 11,632,828,608 Rls. 340,989 $
2 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 96,000 11,336,356,200 Rls. 321,690 $
3 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 44,950 10,277,414,400 Rls. 311,878 $
4 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 22,100 8,304,132,000 Rls. 254,767 $
5 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 99,317 7,174,193,647 Rls. 204,108 $
6 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 30,500 6,978,567,340 Rls. 215,256 $
7 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 8,164 6,549,704,400 Rls. 175,600 $
8 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 8,164 6,397,118,000 Rls. 182,000 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 65,720 5,930,400,212 Rls. 182,879 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 59,605 5,227,238,210 Rls. 161,195 $
11 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 88,163 4,941,076,050 Rls. 151,590 $
12 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 74,080 4,514,384,741 Rls. 129,112 $
13 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 74,156 4,350,158,568 Rls. 129,739 $
14 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 35,228 3,877,948,300 Rls. 119,618 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 9,125 3,318,788,850 Rls. 102,309 $
16 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 20,245 3,019,906,533 Rls. 92,468 $
17 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 20,600 2,974,831,675 Rls. 88,860 $
18 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 42,564 2,971,769,500 Rls. 79,940 $
19 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 108,737 2,923,195,703 Rls. 89,599 $
20 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 24,000 2,814,825,800 Rls. 79,876 $
21 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 6,700 2,678,095,000 Rls. 81,595 $
22 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 17,044 2,629,630,448 Rls. 80,272 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,443 2,563,629,000 Rls. 79,000 $
24 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 19,975 2,429,119,074 Rls. 74,765 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,219 2,422,507,620 Rls. 74,679 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 36,750 2,335,638,132 Rls. 72,010 $
27 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 8,050 2,282,468,350 Rls. 70,403 $
28 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 19,734 2,139,215,000 Rls. 65,000 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 20,000 2,112,057,900 Rls. 65,087 $
30 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 17,600 2,048,385,024 Rls. 60,044 $
31 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089212 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : قارچ كش ها 4,000 2,035,756,000 Rls. 61,375 $
32 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 11,800 1,977,026,455 Rls. 59,604 $
33 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 8,723 1,892,206,701 Rls. 58,003 $
34 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 48,280 1,888,423,920 Rls. 57,936 $
35 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 16,388 1,741,383,600 Rls. 53,700 $
36 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 6,050 1,713,629,700 Rls. 52,743 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 8,900 1,671,817,600 Rls. 51,529 $
38 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 12,736 1,652,012,032 Rls. 50,944 $
39 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 14,441 1,643,098,557 Rls. 50,654 $
40 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 32121000 ورقهکهاي داغکزني 9,686 1,614,375,066 Rls. 48,493 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,568 1,597,197,880 Rls. 49,240 $
42 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 2,000 1,514,100,000 Rls. 46,131 $
43 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 13,860 1,478,193,900 Rls. 45,420 $
44 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089319 ---- ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : علف كش ها ، فراورده هاي ضد رويش و سازگاركننده هاي رشد گياه 3,380 1,444,735,370 Rls. 43,230 $
45 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 24,709 1,365,212,800 Rls. 41,320 $
46 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 83 1,315,324,975 Rls. 40,541 $
47 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 265 1,301,520,000 Rls. 39,991 $
48 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 24,750 1,284,430,000 Rls. 38,875 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 14,070 1,259,098,800 Rls. 38,800 $
50 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 2,000 1,232,724,000 Rls. 37,942 $
51 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 12,080 1,098,332,640 Rls. 32,864 $
52 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,066 904,209,250 Rls. 27,875 $
53 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 13,460 896,725,440 Rls. 26,832 $
54 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 19,100 896,592,200 Rls. 27,549 $
55 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 2,036 833,900,535 Rls. 25,623 $
56 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 600 793,431,936 Rls. 23,258 $
57 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 4,822 750,541,792 Rls. 23,137 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 17,687 570,461,879 Rls. 17,583 $
59 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 10,700 535,210,500 Rls. 16,500 $
60 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 5,948 517,501,962 Rls. 15,953 $
61 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 860 486,537,315 Rls. 14,999 $
62 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 5,438 463,028,230 Rls. 13,510 $
63 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 5,286 456,183,000 Rls. 13,650 $
64 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 3,488 447,212,736 Rls. 13,248 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,793 392,064,200 Rls. 12,100 $
66 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 6,365 382,819,681 Rls. 11,834 $
67 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 8,081 364,282,530 Rls. 11,228 $
68 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 280 291,759,970 Rls. 8,991 $
69 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 728 277,933,243 Rls. 8,527 $
70 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 3,351 272,176,800 Rls. 8,400 $
71 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 1,670 271,782,424 Rls. 8,365 $
72 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 3,200 259,317,366 Rls. 7,994 $
73 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 3,300 228,627,300 Rls. 7,037 $
74 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 2,540 226,814,000 Rls. 7,000 $
75 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 307 210,853,500 Rls. 6,500 $
76 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,530 197,263,376 Rls. 6,088 $
77 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 480 141,395,181 Rls. 4,358 $
78 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,000 132,648,880 Rls. 4,070 $
79 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 630 119,629,917 Rls. 3,663 $
80 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 80070090 ساير غير از ورقه ونوارهاي (foil) از قلع (حتي چاپ شده يا ملحق شده بر روي كاغذ ، مقوا ، مواد پلاستيك يا روي تكيه گاه از مواد بالاتر از 0.2 ميليمتر 30 119,145,544 Rls. 3,672 $
81 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 826 110,166,800 Rls. 3,400 $
82 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 2,000 106,671,500 Rls. 3,250 $
83 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 1,062 85,865,300 Rls. 2,650 $
84 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 735 78,942,253 Rls. 2,434 $
85 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 40103600 کتسمه همزمان (Synchronous belt)بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 150 سانتيمتر و حداكثر 198 سانتيمتر 93 77,640,894 Rls. 2,377 $
86 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 3,000 41,925,576 Rls. 1,259 $
87 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,426 35,682,900 Rls. 1,100 $
88 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 460 32,438,000 Rls. 1,000 $
89 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 320 30,816,100 Rls. 950 $
90 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 100 25,950,400 Rls. 800 $
91 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 1,000 23,787,465 Rls. 733 $
92 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 1,255 23,631,375 Rls. 725 $
93 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 290 14,597,100 Rls. 450 $
94 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 90 12,841,488 Rls. 396 $
95 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 15 8,177,814 Rls. 250 $
96 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 11 8,171,856 Rls. 252 $
97 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 45 4,212,608 Rls. 128 $
98 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4 3,840,698 Rls. 118 $
99 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 23 3,345,750 Rls. 90 $
100 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 48 3,290,208 Rls. 96 $
مجموع کل
185,048,231,053 ريال
مجموع کل
5,537,665 دلار
[1]