آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 1,976,000 61,997,712,901 Rls. 1,856,851 $
2 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 988,000 40,323,776,384 Rls. 1,133,040 $
3 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 988,000 34,212,887,654 Rls. 998,246 $
4 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 988,000 30,199,679,672 Rls. 924,698 $
5 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 39012090 ک ک ک ساير: 988,000 29,534,136,294 Rls. 909,022 $
6 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 494,000 20,925,842,865 Rls. 580,644 $
7 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 39076190 ک ک ک سا?ر 494,000 20,925,842,865 Rls. 580,644 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 494,000 17,788,063,150 Rls. 549,150 $
9 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 494,000 15,639,338,253 Rls. 454,341 $
10 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 302,332 10,838,479,756 Rls. 329,327 $
11 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 197,545 7,775,929,062 Rls. 217,448 $
12 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 103,755 4,142,927,814 Rls. 117,527 $
13 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 34,200 2,663,342,237 Rls. 81,435 $
14 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 50,892 2,376,961,615 Rls. 72,679 $
15 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 2,500 1,056,619,200 Rls. 31,980 $
16 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 2,325 561,349,600 Rls. 16,990 $
17 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 1,000 54,256,808 Rls. 1,670 $
مجموع کل
301,017,146,130 ريال
مجموع کل
8,855,692 دلار
[1]