آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 811,990 92,857,904,340 Rls. 2,810,469 $
2 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 49,445 20,957,040,000 Rls. 614,306 $
3 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 80,999 16,018,400,000 Rls. 479,306 $
4 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 14,905 4,704,742,400 Rls. 141,842 $
5 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 19,600 3,561,314,120 Rls. 104,924 $
6 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 22,000 2,618,420,000 Rls. 80,332 $
7 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 18,225 2,604,126,732 Rls. 75,653 $
8 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 9,801 2,140,763,952 Rls. 60,638 $
9 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 745 2,070,003,930 Rls. 59,039 $
10 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 50,000 2,062,620,000 Rls. 63,587 $
11 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 13,062 1,828,022,207 Rls. 55,973 $
12 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 9,000 1,786,009,500 Rls. 50,665 $
13 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 15,722 1,713,266,231 Rls. 50,220 $
14 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 20,000 1,707,846,000 Rls. 48,844 $
15 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 14,087 1,687,380,638 Rls. 46,799 $
16 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 13,118 1,687,117,736 Rls. 45,232 $
17 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 50,000 1,674,729,500 Rls. 45,197 $
18 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 20,000 1,659,465,000 Rls. 51,076 $
19 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 20,000 1,622,670,000 Rls. 49,305 $
20 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 15,168 1,285,546,971 Rls. 39,567 $
21 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 8,738 1,233,824,361 Rls. 37,779 $
22 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 14,800 1,205,508,572 Rls. 37,163 $
23 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 11,630 1,089,309,200 Rls. 29,800 $
24 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,100 1,020,824,061 Rls. 27,460 $
25 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84301000 ک ماشينک پايهکكوبي و ماشين پايهکدرآوردن 4,500 993,400,000 Rls. 29,950 $
26 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 11,000 921,998,000 Rls. 26,116 $
27 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29141900 ساير ستن هاي غيرحلقوي ، بدون ديگرعوامل اکسيژنه غير از استن ، بوتانون ، متيل ايزو بوتيل ستن 6,000 916,042,500 Rls. 25,996 $
28 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 6,975 912,295,000 Rls. 27,404 $
29 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,100 881,356,378 Rls. 25,835 $
30 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29141900 ساير ستن هاي غيرحلقوي ، بدون ديگرعوامل اکسيژنه غير از استن ، بوتانون ، متيل ايزو بوتيل ستن 6,000 834,302,400 Rls. 25,510 $
31 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 491 828,148,104 Rls. 23,270 $
32 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 5,884 825,031,658 Rls. 25,262 $
33 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,100 824,103,859 Rls. 25,234 $
34 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 7,000 776,055,000 Rls. 21,000 $
35 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 7,000 747,369,000 Rls. 21,000 $
36 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 5,565 738,599,000 Rls. 20,485 $
37 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,441 729,506,070 Rls. 22,166 $
38 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,150 726,611,200 Rls. 22,400 $
39 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 76129030 ک ک ک ظروف بدون درز براي بسته­بندي مواد غذايي 4,269 675,666,148 Rls. 19,714 $
40 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 20,000 619,889,500 Rls. 17,201 $
41 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 18,340 521,788,925 Rls. 15,295 $
42 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,354 506,577,133 Rls. 14,349 $
43 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,543 464,520,000 Rls. 12,415 $
44 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,972 447,583,500 Rls. 12,113 $
45 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 1,128 429,120,120 Rls. 12,155 $
46 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84289090 --- سا?ر 2,675 419,090,000 Rls. 11,871 $
47 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 230 373,267,000 Rls. 11,500 $
48 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 507 341,558,280 Rls. 9,597 $
49 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 900 320,301,000 Rls. 9,000 $
50 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,800 320,301,000 Rls. 9,000 $
51 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84324200 ک ک توز?ع­کننده­ها? کود (Fertiliser distributors) 4,570 245,196,425 Rls. 6,635 $
52 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 528 243,479,680 Rls. 7,285 $
53 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,231 234,491,353 Rls. 6,287 $
54 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,996 199,323,852 Rls. 5,394 $
55 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 646 185,927,183 Rls. 5,266 $
56 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 1,731 178,735,444 Rls. 5,501 $
57 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39161010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از پليمرهاي اتيلن 800 71,178,000 Rls. 2,000 $
58 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 20 35,783,440 Rls. 1,023 $
59 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 50 7,581,120 Rls. 212 $
مجموع کل
189,293,032,723 ريال
مجموع کل
5,640,617 دلار
[1]