آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 61,400 16,178,215,998 Rls. 433,744 $
2 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 221,569 14,016,709,971 Rls. 377,047 $
3 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 44,828 11,940,517,116 Rls. 322,149 $
4 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 19,656 4,967,649,086 Rls. 151,351 $
5 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 19,656 4,927,375,908 Rls. 131,696 $
6 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 64,502 4,145,564,181 Rls. 113,409 $
7 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 16,200 4,110,602,945 Rls. 123,475 $
8 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 16,440 2,407,457,540 Rls. 65,152 $
9 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 8,640 2,010,141,630 Rls. 61,944 $
10 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 2,200 1,256,470,000 Rls. 34,000 $
11 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 84797100 ک ک از نوع خاصي كه در فرودگاهکها مورد استفاده قرار ميکگيرد 18,023 1,039,832,469 Rls. 31,681 $
12 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 15,318 799,016,190 Rls. 22,171 $
13 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 4,844 768,697,181 Rls. 21,330 $
14 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 12,000 743,232,000 Rls. 19,865 $
15 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,572 333,820,849 Rls. 9,009 $
مجموع کل
69,645,303,064 ريال
مجموع کل
1,918,023 دلار
[1]