آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 13,478 14,934,537,229 Rls. 437,770 $
2 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 28,750 11,906,476,000 Rls. 346,248 $
3 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 26,500 8,480,615,270 Rls. 258,382 $
4 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 38,250 8,330,990,300 Rls. 255,090 $
5 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 41,990 7,186,310,927 Rls. 200,009 $
6 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,028 6,686,070,000 Rls. 180,925 $
7 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 11,322 5,620,614,279 Rls. 173,438 $
8 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 1,200 5,073,742,140 Rls. 136,928 $
9 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 21,468 4,820,200,626 Rls. 140,481 $
10 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 250 4,725,782,053 Rls. 127,879 $
11 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 50,861 4,557,259,714 Rls. 125,582 $
12 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 39100090 ک ک ک ساير 42,000 4,490,612,840 Rls. 120,394 $
13 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 15,750 4,317,480,720 Rls. 121,315 $
14 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 16,103 4,019,100,585 Rls. 124,020 $
15 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 27,155 3,996,130,566 Rls. 123,231 $
16 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 6,400 3,809,064,000 Rls. 101,806 $
17 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,160 3,503,805,298 Rls. 99,247 $
18 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 22,866 2,939,260,485 Rls. 79,536 $
19 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 16,102 2,760,180,576 Rls. 83,216 $
20 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 8,000 2,371,376,000 Rls. 66,314 $
21 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 39100090 ک ک ک ساير 21,000 2,184,293,860 Rls. 60,192 $
22 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 19,212 2,156,543,259 Rls. 66,546 $
23 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 8,839 2,073,201,448 Rls. 60,307 $
24 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 5,709 1,786,841,526 Rls. 54,317 $
25 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 5,280 1,769,793,570 Rls. 51,414 $
26 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 8,100 1,676,298,249 Rls. 51,706 $
27 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 7,049 1,627,634,597 Rls. 49,456 $
28 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 314 1,596,452,189 Rls. 43,475 $
29 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 423 1,547,741,279 Rls. 43,840 $
30 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 3,510 1,514,104,110 Rls. 43,987 $
31 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 69074090 ک ک ک سا?ر 81,285 1,305,205,144 Rls. 39,504 $
32 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 6,326 1,237,333,795 Rls. 36,101 $
33 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,462 1,169,046,059 Rls. 31,634 $
34 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 5,000 1,060,804,600 Rls. 32,481 $
35 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 6,140 986,841,000 Rls. 30,432 $
36 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,400 893,612,500 Rls. 27,500 $
37 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 1,955 877,084,379 Rls. 24,190 $
38 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 3,040 846,342,000 Rls. 24,809 $
39 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,755 841,964,875 Rls. 23,033 $
40 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 82084000 کارد و تيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کشاورزي, باغباني وگلکاري. 2,607 682,077,825 Rls. 20,958 $
41 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 4,400 669,352,920 Rls. 20,180 $
42 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,378 654,242,188 Rls. 18,566 $
43 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 69074090 ک ک ک سا?ر 40,642 645,765,480 Rls. 19,622 $
44 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 800 629,807,712 Rls. 17,467 $
45 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 780 627,046,002 Rls. 17,788 $
46 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 979 608,251,169 Rls. 17,009 $
47 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 56012190 آوات، ساير اشياء از پنبه بغير از پنبه هيدروفيل 6,357 585,206,254 Rls. 18,058 $
48 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 3,450 564,644,625 Rls. 16,024 $
49 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 1,635 521,216,552 Rls. 14,194 $
50 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 12,260 488,934,463 Rls. 13,910 $
51 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 11,680 477,582,466 Rls. 14,346 $
52 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,417 476,275,696 Rls. 14,359 $
53 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 233 442,527,116 Rls. 13,342 $
54 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 303 419,090,000 Rls. 11,871 $
55 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 1,800 407,998,875 Rls. 11,578 $
56 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 1,620 397,438,750 Rls. 12,193 $
57 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 95064090 سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز را کت 5,223 395,853,000 Rls. 11,500 $
58 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 65 381,098,439 Rls. 11,490 $
59 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 337 356,023,008 Rls. 10,016 $
60 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,823 348,460,124 Rls. 10,694 $
61 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 280 335,000,962 Rls. 9,507 $
62 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 34039910 روانکكننده سيليكوني 100 325,623,855 Rls. 9,646 $
63 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 1,182 307,016,230 Rls. 9,256 $
64 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 139 304,202,304 Rls. 8,548 $
65 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,460 287,414,973 Rls. 7,976 $
66 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 20 210,883,080 Rls. 5,897 $
67 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 220 203,992,800 Rls. 6,198 $
68 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 1,015 193,330,125 Rls. 5,265 $
69 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 217 179,994,146 Rls. 5,427 $
70 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 8 141,333,321 Rls. 4,306 $
71 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 3,758 130,245,215 Rls. 3,492 $
72 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 970 128,067,315 Rls. 3,721 $
73 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 475 66,856,416 Rls. 2,062 $
74 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 87 38,328,516 Rls. 1,168 $
75 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 112 21,716,640 Rls. 591 $
76 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 60 242,820 Rls. 7 $
مجموع کل
155,333,889,429 ريال
مجموع کل
4,494,967 دلار
[1]