آمار کل " واردات از" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 305,160 65,608,506,686 Rls. 2,022,068 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 324,040 64,140,632,731 Rls. 1,977,364 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 23099010 خوراك اماده ابزيان 600,000 24,369,223,040 Rls. 751,447 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 152,400 11,827,070,580 Rls. 364,500 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 200,000 10,708,170,000 Rls. 330,000 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 73042400 ساير لوله هابراي جداره سازي يالوله گذاري ازفولاد زنگ نزن براي استخراج نفت ياگاز . 92,962 9,004,844,077 Rls. 277,627 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 91,980 7,612,987,354 Rls. 234,650 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 60,480 4,784,619,965 Rls. 147,514 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 57,600 4,624,774,300 Rls. 142,580 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 80,000 3,975,823,740 Rls. 122,580 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 141,600 3,776,759,973 Rls. 116,409 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 40,400 3,380,718,750 Rls. 104,202 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 108,480 3,298,157,524 Rls. 101,636 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 40119320 لاستيك فرغون داراي توليد داخلي مشابه 67,350 3,153,245,962 Rls. 97,190 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 38,000 2,243,916,220 Rls. 69,160 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 23099010 خوراك اماده ابزيان 60,000 2,158,377,770 Rls. 66,516 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 36,000 1,926,817,200 Rls. 59,400 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 20,000 1,747,039,000 Rls. 53,874 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 18,688 1,695,762,701 Rls. 52,256 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 32,002 1,461,326,118 Rls. 45,041 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 22,260 492,856,804 Rls. 15,191 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,438 487,952,140 Rls. 15,044 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,133 372,922,000 Rls. 11,500 $
24 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 908 221,053,930 Rls. 6,813 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 271 25,193,886 Rls. 777 $
مجموع کل
233,098,752,451 ريال
مجموع کل
7,185,339 دلار
[1]