آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 282,675 13,643,557,217 Rls. 420,755 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 297,000 13,059,418,185 Rls. 402,435 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 472,586 9,814,968,503 Rls. 302,455 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 469,429 9,745,496,257 Rls. 300,435 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 4,745 9,585,320,248 Rls. 295,442 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 200,000 7,637,719,800 Rls. 235,412 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 224,000 6,292,500,256 Rls. 193,950 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 1,365 3,812,170,000 Rls. 117,500 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 730 3,627,239,200 Rls. 111,800 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 24,806 3,110,133,840 Rls. 100,476 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 12,552 2,456,010,800 Rls. 75,700 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 47,000 2,044,955,665 Rls. 63,021 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 46,035 1,932,558,588 Rls. 59,578 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 7,516 1,916,028,054 Rls. 59,062 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 3,000 1,521,182,250 Rls. 46,895 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 9,100 1,320,470,800 Rls. 40,700 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,667 1,278,905,250 Rls. 39,419 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 1,035 1,007,663,580 Rls. 31,065 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 5,346 867,296,872 Rls. 26,728 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 586 789,766,476 Rls. 24,339 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 7,643 776,719,875 Rls. 24,011 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 6,456 685,650,580 Rls. 21,149 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 235 681,135,000 Rls. 21,000 $
24 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 1,348 676,343,742 Rls. 20,842 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 434 669,747,360 Rls. 20,640 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 4,796 664,305,164 Rls. 20,520 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 700 521,565,000 Rls. 16,079 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 1,769 507,401,520 Rls. 15,673 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 2,045 496,285,360 Rls. 15,308 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 2,204 474,495,237 Rls. 14,623 $
31 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,000 414,454,853 Rls. 12,773 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 975 405,475,000 Rls. 12,500 $
33 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 2,459 398,798,210 Rls. 12,290 $
34 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85044050 کنترل دور موتورInverter 1,090 367,428,300 Rls. 11,325 $
35 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 575 309,278,160 Rls. 9,992 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 23032000 تفاله چغندر، تفاله نيشکر وساير آخال قندسازي 7,680 299,858,707 Rls. 9,739 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,220 285,507,200 Rls. 8,800 $
38 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 5,000 272,454,000 Rls. 8,400 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 2,835 240,057,702 Rls. 7,398 $
40 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,160 236,228,720 Rls. 7,280 $
41 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 2,385 234,159,400 Rls. 7,233 $
42 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 1,567 218,661,080 Rls. 6,754 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 91052100 ساعتهاي ديوا ري که با نيروي برق کار ميکنند 450 195,910,838 Rls. 6,038 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 17031000 ملاس ها? ن?شکر 1,920 172,368,040 Rls. 5,598 $
45 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 430 168,995,473 Rls. 5,210 $
46 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 4,724 168,864,304 Rls. 5,216 $
47 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 1,010 162,185,000 Rls. 5,000 $
48 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85065030 قوه هاي دکمه اي ( cell round) باليتيوم 252 149,914,380 Rls. 4,620 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 78 147,156,215 Rls. 4,535 $
50 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,798 142,226,540 Rls. 4,387 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 426 140,175,407 Rls. 4,321 $
52 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 63 138,189,598 Rls. 4,259 $
53 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,028 131,722,640 Rls. 4,060 $
54 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,645 128,577,720 Rls. 3,966 $
55 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 572 124,626,708 Rls. 3,850 $
56 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 646 122,657,220 Rls. 3,780 $
57 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 173 122,008,240 Rls. 3,760 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 629 120,044,596 Rls. 3,708 $
59 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 482 97,305,000 Rls. 3,000 $
60 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,307 95,459,750 Rls. 2,951 $
61 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,169 90,867,324 Rls. 2,807 $
62 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 2,337 89,599,375 Rls. 2,770 $
63 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 1,015 80,961,876 Rls. 2,501 $
64 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 500 70,349,432 Rls. 2,168 $
65 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 263 59,484,500 Rls. 1,839 $
66 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 42 55,812,280 Rls. 1,720 $
67 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 9 49,484,725 Rls. 1,525 $
68 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 87088049 ----اجزاء وقطعات براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,510 46,629,728 Rls. 1,440 $
69 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 855 44,035,444 Rls. 1,360 $
70 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 90011011 ک ک ک با اتصالات 450 43,777,800 Rls. 1,350 $
71 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 417 39,925,020 Rls. 1,233 $
72 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 96 33,841,125 Rls. 1,046 $
73 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 800 23,408,512 Rls. 756 $
74 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 239 23,353,200 Rls. 720 $
75 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 98 10,276,060 Rls. 317 $
76 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 19 9,586,625 Rls. 296 $
77 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 8 637,950 Rls. 21 $
مجموع کل
108,599,790,656 ريال
مجموع کل
3,353,624 دلار
[1]