آمار کل " واردات از" کشور (نروژ) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نروژ 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 5,174,635 109,575,685,429 Rls. 3,378,108 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نروژ 03047900 ساير فيله يخ زده ماهي باستثناي ماهي كاد ماهي هادداك پشت سياه هيك آلاسكا پولاك 22,982 5,669,922,118 Rls. 174,760 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نروژ 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 64,500 5,154,674,775 Rls. 158,912 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نروژ 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 19,106 2,730,742,369 Rls. 84,181 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نروژ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 21,000 1,002,030,750 Rls. 30,880 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نروژ 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 2,631 482,839,630 Rls. 14,885 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نروژ 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 3,650 323,046,020 Rls. 9,956 $
مجموع کل
124,938,941,091 ريال
مجموع کل
3,851,682 دلار
[1]