آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 8,995,496 235,106,214,540 Rls. 7,246,133 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 4,999,045 132,523,473,785 Rls. 4,085,565 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,338,360 101,838,154,344 Rls. 3,138,711 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 1,734,638 93,083,589,272 Rls. 2,873,283 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 2,279,645 88,669,021,962 Rls. 2,732,566 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,437,780 84,750,188,525 Rls. 2,613,402 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,210,800 81,080,594,372 Rls. 2,499,568 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,439,660 77,076,253,992 Rls. 2,375,937 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 866,880 64,237,095,821 Rls. 1,979,638 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,763,500 62,999,342,664 Rls. 1,942,247 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 70,000 54,726,335,351 Rls. 1,687,204 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 458,710 35,613,414,393 Rls. 1,097,552 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 463,680 35,112,270,917 Rls. 1,082,396 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 797,600 26,578,305,003 Rls. 819,397 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 778,600 25,939,923,756 Rls. 799,455 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,196,895 23,799,054,752 Rls. 733,746 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 304,940 23,239,759,673 Rls. 716,501 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 760,800 22,174,565,528 Rls. 683,697 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 366,740 20,934,137,000 Rls. 645,239 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 214,150 19,219,327,463 Rls. 592,381 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 91,032 18,806,489,895 Rls. 579,815 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 663,720 18,794,727,994 Rls. 579,290 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 227,673 17,518,235,043 Rls. 540,101 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 199,270 17,034,137,629 Rls. 525,113 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 507,600 16,934,944,336 Rls. 522,087 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 302,400 14,694,553,440 Rls. 453,007 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 34012030 صابون چيپس 440,000 14,169,769,400 Rls. 436,831 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 57,134 13,429,753,197 Rls. 414,013 $
29 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 58,790 13,337,869,008 Rls. 411,152 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 201,600 13,301,193,528 Rls. 409,935 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29054500 گليسرول 520,000 11,414,884,700 Rls. 351,902 $
32 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29054500 گليسرول 480,000 10,829,684,518 Rls. 333,779 $
33 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 135,200 9,079,883,856 Rls. 279,887 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 192,000 8,610,412,272 Rls. 265,450 $
35 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 131,200 8,452,312,704 Rls. 260,579 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 38,288 8,368,609,048 Rls. 258,067 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 34012030 صابون چيپس 240,000 7,596,511,800 Rls. 234,085 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 78,343 7,234,206,576 Rls. 222,967 $
39 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 106,400 7,201,755,820 Rls. 221,941 $
40 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 291,619 6,860,741,250 Rls. 211,425 $
41 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 106,400 6,790,231,476 Rls. 209,201 $
42 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 35,771 6,548,603,516 Rls. 201,929 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 51,945 6,371,556,716 Rls. 196,414 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 106,400 6,126,389,640 Rls. 188,789 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 60,000 5,725,141,800 Rls. 176,462 $
46 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 102,100 5,092,766,000 Rls. 157,000 $
47 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 44123100 تخته چند لا ،پانل هاي روكش شده وچوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44هرلايه باضخامت نه بيش از6ميلمتر . 215,235 4,520,623,532 Rls. 139,336 $
48 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 80,000 3,951,850,320 Rls. 121,791 $
49 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 71,120 3,946,056,075 Rls. 121,649 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 80,000 3,927,776,010 Rls. 121,076 $
51 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 31,085 3,880,062,398 Rls. 119,582 $
52 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 21069020 ا مولسيفاير 85,000 3,739,444,500 Rls. 115,269 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 5,504 3,731,133,780 Rls. 115,020 $
54 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 140,000 3,651,696,825 Rls. 112,574 $
55 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 18,652 3,522,440,364 Rls. 108,590 $
56 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 29,000 3,452,992,174 Rls. 106,429 $
57 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 18,000 2,942,471,250 Rls. 90,680 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 17,696 2,938,971,500 Rls. 90,586 $
59 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 64,000 2,786,380,800 Rls. 85,883 $
60 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 6,800 2,631,010,560 Rls. 81,094 $
61 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 51,200 2,578,875,228 Rls. 79,526 $
62 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40082120 ک ک ک تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 28,307 2,573,861,704 Rls. 79,346 $
63 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 13,055 2,507,658,355 Rls. 77,275 $
64 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 45,125 2,479,882,376 Rls. 76,424 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 10,540 2,351,246,271 Rls. 72,485 $
66 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 28,000 2,333,501,940 Rls. 71,924 $
67 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 100,000 2,022,962,000 Rls. 62,402 $
68 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 32,000 1,961,975,808 Rls. 60,484 $
69 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 5,000 1,937,991,250 Rls. 59,750 $
70 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 24,000 1,751,306,880 Rls. 53,988 $
71 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,100 1,738,974,000 Rls. 53,591 $
72 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 2,328 1,702,644,752 Rls. 52,479 $
73 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 2,529 1,661,457,240 Rls. 51,210 $
74 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 14,400 1,588,164,480 Rls. 48,960 $
75 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 15,510 1,570,480,894 Rls. 48,416 $
76 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 320 1,559,898,204 Rls. 48,072 $
77 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 4,555 1,557,072,000 Rls. 48,000 $
78 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,840 1,550,395,973 Rls. 47,787 $
79 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 19,082 1,547,407,085 Rls. 47,705 $
80 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 59,160 1,481,502,151 Rls. 45,672 $
81 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 16,000 1,422,651,840 Rls. 43,840 $
82 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 52,200 1,403,282,780 Rls. 43,260 $
83 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29161500 ک اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 28,800 1,374,213,600 Rls. 42,350 $
84 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 330 1,352,646,000 Rls. 41,683 $
85 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40169970 روكش عاجدار لاستيك خودرو بصورت رول از کائوچويولکانيزه ، غيرا سفنجي 17,815 1,289,195,935 Rls. 39,727 $
86 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 21069020 ا مولسيفاير 25,200 1,195,494,552 Rls. 36,855 $
87 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38029010 خاك رنگبر 79,000 1,089,155,620 Rls. 33,570 $
88 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 19,158 1,075,689,493 Rls. 33,161 $
89 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 14,000 997,927,700 Rls. 30,765 $
90 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 36,000 966,831,200 Rls. 29,800 $
91 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,800 957,098,000 Rls. 29,500 $
92 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 13,200 949,514,172 Rls. 29,281 $
93 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 500 887,050,000 Rls. 27,349 $
94 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 650 883,285,143 Rls. 27,221 $
95 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40161010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهدا شت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي( سايرا شياء ) 1,608 865,414,830 Rls. 26,670 $
96 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,184 853,515,388 Rls. 26,374 $
97 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 34021110 سديم لوريل سولفات 11,000 838,048,664 Rls. 25,830 $
98 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 3,150 779,433,094 Rls. 24,031 $
99 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38231200 ا سيد ا ولئيک 19,580 770,952,356 Rls. 23,769 $
100 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29032200 تري کلرو ا تيلن 22,400 739,926,880 Rls. 22,811 $
مجموع کل
1,697,797,884,201 ريال
مجموع کل
52,338,741 دلار