آمار کل " واردات از" کشور (كانادا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 3,865,354 73,660,577,554 Rls. 2,270,870 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 2,907,301 61,836,694,395 Rls. 1,905,714 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 919,618 45,461,405,041 Rls. 1,402,325 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,922,739 39,859,654,380 Rls. 1,228,758 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 26,091 23,566,734,780 Rls. 726,248 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 475,581 21,439,338,804 Rls. 660,912 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 84411000 ماشينهاي برش 27,000 4,216,460,000 Rls. 130,000 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 47069300 ک ک حاصل از تركيب فرآيندکهاي مكانيكي و شيميايي 282,163 4,211,022,684 Rls. 129,766 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 96,000 2,581,545,792 Rls. 79,584 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 5,399 2,525,598,210 Rls. 77,830 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 14,809 1,822,885,606 Rls. 56,186 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 80,676 1,791,335,192 Rls. 55,213 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 28100010 ا سيد بريک 40,000 1,528,761,280 Rls. 47,120 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 12,000 1,307,900,160 Rls. 40,320 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 4,118 921,790,646 Rls. 28,417 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 72029300 فرونيوبيوم. 1,000 788,601,208 Rls. 24,312 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 27030010 پيت ماس 140,321 596,488,332 Rls. 18,388 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,975 164,683,165 Rls. 5,083 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 162,190,000 Rls. 5,000 $
مجموع کل
288,443,667,229 ريال
مجموع کل
8,892,046 دلار
[1]