آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 578,356 11,227,047,856 Rls. 346,137 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 484,760 9,962,239,906 Rls. 307,012 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 253,319 9,184,759,293 Rls. 283,178 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 197,801 5,404,148,813 Rls. 166,615 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 41,451 4,939,094,865 Rls. 152,234 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 245,557 4,098,156,636 Rls. 126,315 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 149,296 3,592,644,014 Rls. 110,754 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 25041090 سايرا شکال گرا فيت به صورت گرديافلس بجزفلس کريستالين 10,000 2,374,859,300 Rls. 73,215 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 77,383 2,241,339,703 Rls. 69,098 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 11,767 1,766,087,475 Rls. 54,435 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 76,421 1,616,318,550 Rls. 49,819 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 20,000 1,342,160,600 Rls. 41,377 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 48059190 سايرکاغذها ومقوا هاقشر نزده و ا ندود نشده غيرمذکور بوزن حدا کثر150gدرمتر مربع 22,891 921,868,132 Rls. 28,422 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 18,850 670,927,118 Rls. 20,680 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 9,522 337,875,169 Rls. 10,410 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 27030010 پيت ماس 25,000 173,568,805 Rls. 5,350 $
مجموع کل
59,853,096,235 ريال
مجموع کل
1,845,051 دلار
[1]