آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 9,001 123,405,562,137 Rls. 3,804,352 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 28,133 27,036,240,000 Rls. 833,474 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 495,000 23,434,591,950 Rls. 722,154 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 136,800 15,882,370,560 Rls. 489,532 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 60,000 8,250,299,400 Rls. 254,294 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 48,000 7,230,643,200 Rls. 223,058 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 97,920 7,127,239,274 Rls. 219,658 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 89,875 7,119,365,388 Rls. 219,409 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 29181400 اسيد سيتريك 200,000 5,976,007,200 Rls. 184,195 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 33,798 5,322,300,000 Rls. 164,091 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 26,400 4,822,616,007 Rls. 148,644 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 70 3,999,744,540 Rls. 123,228 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 21,500 3,431,722,500 Rls. 105,790 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 35022000 آلبومين شير، همچنين تغليظ شدهکها از دو يا چند پروتئين آبکپنير (لاكتوسرم) 20,000 3,263,940,000 Rls. 100,584 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 144,000 3,159,541,248 Rls. 97,404 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,600 3,024,881,600 Rls. 93,248 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 15,800 2,269,936,113 Rls. 69,984 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 31,620 2,206,172,661 Rls. 68,014 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 28230000 ا کسيدهاي تيتان 20,000 1,990,540,200 Rls. 61,370 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 12,000 1,758,957,300 Rls. 54,224 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 5,575 1,611,499,694 Rls. 49,661 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 29291090 --- ساير 19,500 1,264,839,575 Rls. 38,985 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 1,800 926,080,200 Rls. 28,552 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 19,902 709,640,000 Rls. 21,879 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 13,000 522,160,080 Rls. 16,102 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,305 287,915,141 Rls. 8,877 $
مجموع کل
266,034,805,968 ريال
مجموع کل
8,200,763 دلار
[1]