آمار کل " واردات از" کشور (سري لانكا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 825,970 136,318,943,392 Rls. 4,201,634 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 648,067 109,084,738,740 Rls. 3,363,084 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 467,620 81,422,466,160 Rls. 2,512,200 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 266,940 46,182,071,840 Rls. 1,423,564 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 285,500 15,490,785,975 Rls. 477,575 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 156,800 7,774,010,925 Rls. 239,588 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 14049030 كوكوپيت 409,730 3,279,408,414 Rls. 101,064 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 14049030 كوكوپيت 360,600 2,759,968,061 Rls. 85,086 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 21,000 1,744,458,240 Rls. 53,760 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 6,222 1,394,214,982 Rls. 42,966 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 09071090 ميخك خرد نشده وسابيده نشده در بستهکبندي آماده براي غيرخردهکفروشي 10,000 502,990,500 Rls. 15,500 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 5,000 434,682,600 Rls. 13,400 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 24,200 245,231,280 Rls. 7,560 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 2,016 113,533,000 Rls. 3,500 $
مجموع کل
406,747,504,109 ريال
مجموع کل
12,540,481 دلار
[1]