آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 31,022 103,131,696,407 Rls. 3,180,013 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 18,947 46,782,703,926 Rls. 1,442,175 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 864,000 15,062,248,080 Rls. 464,161 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 4,005 14,698,865,940 Rls. 453,123 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 75,000 12,326,568,750 Rls. 379,875 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 83,419 11,250,650,475 Rls. 346,771 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 195,993 7,728,731,088 Rls. 238,317 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 432,000 7,214,621,400 Rls. 222,337 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 78,040 5,250,678,305 Rls. 161,873 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 99,000 4,715,872,326 Rls. 145,323 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 30,500 4,602,232,500 Rls. 141,873 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 119,643 4,375,330,571 Rls. 134,879 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 48,000 4,127,326,560 Rls. 127,214 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 29,200 3,165,238,900 Rls. 97,546 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 966 2,582,162,760 Rls. 79,601 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 78 1,818,461,190 Rls. 56,058 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 383 1,327,227,216 Rls. 40,916 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 22,500 608,968,125 Rls. 18,770 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 226,756,250 Rls. 6,989 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 1,089 60,228,504 Rls. 1,857 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 29163110 بنزوات سديم 240 17,738,532 Rls. 547 $
مجموع کل
251,074,307,805 ريال
مجموع کل
7,740,218 دلار
[1]