آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 97,488 60,473,041,566 Rls. 1,863,580 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,260,414 59,603,606,660 Rls. 1,837,555 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 86,855 51,573,347,745 Rls. 1,590,222 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 967,848 25,959,722,108 Rls. 800,119 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 9,319 18,209,386,634 Rls. 561,388 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 4,630 8,057,624,827 Rls. 248,376 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 21061010 مواد پروتئيني تكستوره 40,300 5,993,344,789 Rls. 184,763 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 23021000 سبوس , فضولات و ساير آخال ذرت 194,992 5,247,980,181 Rls. 162,080 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 37,500 4,311,201,150 Rls. 132,902 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 39,000 3,938,257,700 Rls. 121,420 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 12,508 3,722,646,627 Rls. 114,723 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 10051000 بذر ذرت 19,296 2,299,233,600 Rls. 70,887 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 14,000 1,686,286,200 Rls. 52,001 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 780 574,476,980 Rls. 17,710 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,061 378,559,886 Rls. 11,670 $
مجموع کل
252,028,716,653 ريال
مجموع کل
7,769,396 دلار
[1]