آمار کل " واردات از" کشور (اسلووني) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 5,500,113 118,584,911,331 Rls. 3,654,501 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 38123010 آنتي ا کسيدا نها 50,400 8,937,537,840 Rls. 275,535 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 28230000 ا کسيدهاي تيتان 100,000 8,288,418,700 Rls. 255,502 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 147,934 5,823,404,898 Rls. 179,491 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 40,000 3,409,004,000 Rls. 105,054 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 40,000 3,334,180,000 Rls. 102,783 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 99,845 2,025,658,355 Rls. 62,426 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 62,104 1,936,946,751 Rls. 59,690 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 30,400 1,864,872,800 Rls. 57,502 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 28230000 ا کسيدهاي تيتان 20,000 1,798,653,600 Rls. 55,427 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 20,000 1,693,622,200 Rls. 52,192 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 25,000 751,081,250 Rls. 23,147 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 23,585 723,125,907 Rls. 22,284 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 28365000 کربنات کلسيم 19,500 654,936,570 Rls. 20,182 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکوردرجاي ديگر 18,985 589,141,170 Rls. 18,155 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 11,879 571,443,882 Rls. 17,613 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 15,750 321,682,778 Rls. 9,917 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 320 294,353,160 Rls. 9,071 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 3,675 176,787,249 Rls. 5,449 $
مجموع کل
161,779,762,441 ريال
مجموع کل
4,985,921 دلار
[1]