آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 6,460,740 192,976,557,251 Rls. 5,949,694 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 4,300,665 138,587,570,319 Rls. 4,271,320 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 94,488 33,292,158,889 Rls. 1,026,142 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 229,650 3,711,731,904 Rls. 114,429 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 19,904 3,630,311,936 Rls. 111,912 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 38,700 3,543,333,552 Rls. 109,235 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 20,520 1,844,606,696 Rls. 56,855 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 28415000 ساير کرمات ها و دي کرمات ها ، پراكسو كرمات ها به جز دي كرومات سديم . 1,220 546,840,000 Rls. 16,858 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 27101940 روغن پايه معدني 7,200 495,884,592 Rls. 15,288 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 365 369,991,460 Rls. 11,402 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 4,680 242,852,500 Rls. 7,487 $
مجموع کل
379,241,839,099 ريال
مجموع کل
11,690,622 دلار
[1]