آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 253,994 42,358,921,634 Rls. 1,136,944 $
2 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 237,784 36,697,754,449 Rls. 1,006,153 $
3 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 230,298 33,995,309,853 Rls. 1,022,543 $
4 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 144,454 22,682,084,444 Rls. 698,211 $
5 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 143,674 22,312,557,382 Rls. 682,568 $
6 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 97,274 16,214,404,710 Rls. 472,709 $
7 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 101,895 16,204,302,964 Rls. 454,331 $
8 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 104,488 15,229,661,967 Rls. 462,896 $
9 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 90,685 15,051,211,400 Rls. 426,602 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 19,000 3,090,806,000 Rls. 95,313 $
11 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 2,000 2,427,987,200 Rls. 71,533 $
12 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 16,009 1,495,053,180 Rls. 44,909 $
13 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 10062000 برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي) 44,460 1,209,038,328 Rls. 35,124 $
14 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 25,300 628,366,410 Rls. 19,278 $
15 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 57022000 كفپوشكها از الياف نارگيل (Coir) 18,800 368,900,574 Rls. 10,717 $
16 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )فولاد 24,000 344,264,900 Rls. 9,230 $
17 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )فولاد 23,900 319,966,860 Rls. 9,860 $
18 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,300 258,225,856 Rls. 7,966 $
19 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 862 191,087,809 Rls. 5,851 $
مجموع کل
231,079,905,920 ريال
مجموع کل
6,672,738 دلار
[1]