آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 160,500 53,650,659,120 Rls. 1,653,803 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 53,500 18,503,310,000 Rls. 570,315 $
3 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 42,800 17,098,872,000 Rls. 484,332 $
4 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 32,100 12,660,750,000 Rls. 359,292 $
5 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 32,100 12,173,598,000 Rls. 360,624 $
6 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 31,388 10,728,360,000 Rls. 330,939 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1,940 683,896,850 Rls. 21,079 $
مجموع کل
125,499,445,970 ريال
مجموع کل
3,780,384 دلار
[1]