آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,373 15,755,688,386 Rls. 426,380 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 17,926 13,424,075,588 Rls. 413,853 $
3 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,979 11,605,876,782 Rls. 348,398 $
4 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 8,099 8,393,274,697 Rls. 258,365 $
5 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,100 6,871,329,792 Rls. 201,417 $
6 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,204 6,603,684,247 Rls. 203,453 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,685 5,911,662,421 Rls. 182,211 $
8 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 13,414 4,596,001,200 Rls. 130,427 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 9,174 2,564,375,158 Rls. 79,057 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 5,882 1,774,179,739 Rls. 54,823 $
11 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,684 1,392,740,018 Rls. 42,458 $
12 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 7,446 1,325,426,375 Rls. 35,425 $
13 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 20,418 1,259,775,073 Rls. 36,752 $
14 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,876 974,466,814 Rls. 28,216 $
15 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,050 822,556,521 Rls. 23,759 $
16 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 11,900 732,527,104 Rls. 22,343 $
17 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,122 652,681,781 Rls. 18,569 $
18 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 11,049 646,167,618 Rls. 19,888 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 10,014 487,335,810 Rls. 15,024 $
20 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 752 468,006,600 Rls. 12,630 $
21 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 5,714 464,119,650 Rls. 14,285 $
22 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 1,961 447,937,802 Rls. 12,744 $
23 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 6,228 443,903,658 Rls. 13,436 $
24 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 3,600 433,195,789 Rls. 12,600 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 7,444 400,993,002 Rls. 12,359 $
26 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 5,857 370,566,768 Rls. 10,543 $
27 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 656 359,858,120 Rls. 10,892 $
28 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 4,134 356,647,103 Rls. 10,335 $
29 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 840 327,499,200 Rls. 10,080 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 726 282,589,452 Rls. 8,712 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 3,332 270,225,309 Rls. 8,331 $
32 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 2,362 268,594,830 Rls. 8,266 $
33 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 2,288 252,733,512 Rls. 7,113 $
34 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 2,178 250,157,468 Rls. 7,621 $
35 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 585 248,398,416 Rls. 6,980 $
36 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 1,679 190,693,393 Rls. 5,879 $
37 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,252 184,771,449 Rls. 5,630 $
38 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 39100090 ک ک ک ساير 998 176,904,615 Rls. 4,980 $
39 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,852 162,739,870 Rls. 4,630 $
40 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,928 158,185,629 Rls. 4,820 $
41 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 1,224 150,448,265 Rls. 4,281 $
42 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 680 145,064,706 Rls. 4,420 $
43 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 85044050 کنترل دور موتورInverter 70 142,271,520 Rls. 4,306 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 336 130,816,224 Rls. 4,032 $
45 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,398 122,884,418 Rls. 3,496 $
46 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 81 95,517,837 Rls. 2,585 $
47 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 37 95,368,545 Rls. 2,581 $
48 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 116 95,272,376 Rls. 2,578 $
49 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 76 90,997,871 Rls. 2,462 $
50 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 357 88,987,470 Rls. 2,408 $
51 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 64 75,786,146 Rls. 2,051 $
52 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 63 70,670,844 Rls. 1,912 $
53 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 50 63,405,984 Rls. 1,796 $
54 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 222 57,842,277 Rls. 1,628 $
55 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 561 55,212,049 Rls. 1,571 $
56 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 413 46,897,802 Rls. 1,446 $
57 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 329 38,033,996 Rls. 1,151 $
58 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 29141100 استن 202 35,334,648 Rls. 1,069 $
59 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 384 34,884,825 Rls. 1,075 $
60 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 38 28,843,368 Rls. 817 $
61 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 293 27,899,230 Rls. 755 $
62 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 101 22,001,778 Rls. 678 $
63 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 29071390 سايرا وکتيل فنل ها وا يزومرهاي آنها همچنين ا ملاح اين محصولات 74 18,324,411 Rls. 496 $
64 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 15089000 روغن بادا م زميني (باستثناي خام ) و ا جزا ء آن 65 14,643,867 Rls. 396 $
65 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 29141100 استن 84 14,244,552 Rls. 436 $
66 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 96 8,822,554 Rls. 269 $
67 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 28273200 کلرورهاازالومينيم 1,082 8,437,260 Rls. 260 $
68 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 47 6,100,788 Rls. 188 $
69 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 14 4,037,287 Rls. 109 $
مجموع کل
94,101,599,657 ريال
مجموع کل
2,784,936 دلار
[1]