آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 210,000 64,708,335,000 Rls. 1,751,004 $
2 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 185,251 57,020,812,716 Rls. 1,656,522 $
3 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 77,440 11,602,441,882 Rls. 337,065 $
4 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 16,000 10,187,427,153 Rls. 307,137 $
5 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 1,252 5,399,060,322 Rls. 154,413 $
6 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 1,252 5,161,220,082 Rls. 156,211 $
7 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 15162020 روغنCBE ، CBR 40,000 4,155,120,000 Rls. 128,134 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 1,036 3,714,161,597 Rls. 114,497 $
9 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 30,000 3,684,339,000 Rls. 109,882 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 63,840 3,065,276,676 Rls. 94,479 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 24,330 2,845,987,680 Rls. 87,720 $
12 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 12,617 2,493,540,000 Rls. 70,759 $
13 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 3,720 2,302,282,881 Rls. 63,443 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 18,487 2,094,717,170 Rls. 64,582 $
15 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 2,396 1,619,065,872 Rls. 44,925 $
16 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 7,200 1,469,435,650 Rls. 44,930 $
17 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 8,605 1,454,174,430 Rls. 39,350 $
18 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,350 1,171,188,600 Rls. 31,400 $
19 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 47,617 1,128,303,336 Rls. 34,443 $
20 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,600 1,076,376,000 Rls. 30,100 $
21 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,600 983,035,900 Rls. 30,100 $
22 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 718 894,906,683 Rls. 24,832 $
23 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 800 752,215,000 Rls. 23,000 $
24 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 11,600 715,065,760 Rls. 22,040 $
25 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 701,820,000 Rls. 21,000 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 7,500 687,940,000 Rls. 21,200 $
27 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 21,475 681,049,320 Rls. 19,320 $
28 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 620 660,545,701 Rls. 18,329 $
29 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 10,069 629,151,151 Rls. 18,638 $
30 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 8,804 546,688,638 Rls. 15,243 $
31 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 23,341 535,077,868 Rls. 16,416 $
32 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 8,650 429,961,875 Rls. 13,125 $
33 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 9,491 377,945,829 Rls. 11,395 $
34 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 4,163 363,069,860 Rls. 10,074 $
35 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 5,600 354,236,240 Rls. 9,560 $
36 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 2,800 310,926,435 Rls. 9,507 $
37 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 5,287 298,963,379 Rls. 8,723 $
38 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 431 284,379,652 Rls. 7,891 $
39 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,510 247,504,325 Rls. 7,255 $
40 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,647 178,302,441 Rls. 5,073 $
41 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 480 145,620,000 Rls. 4,486 $
42 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,427 127,591,680 Rls. 3,568 $
43 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 1,119 65,781,758 Rls. 2,014 $
44 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 1,282 48,901,057 Rls. 1,474 $
45 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 65 36,405,000 Rls. 1,122 $
46 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 84 32,920,272 Rls. 1,008 $
47 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 275 31,434,288 Rls. 962 $
48 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 170 25,640,720 Rls. 784 $
49 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 287 23,432,832 Rls. 718 $
50 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 516 19,775,280 Rls. 553 $
51 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 132 16,521,120 Rls. 462 $
52 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 34 3,432,960 Rls. 96 $
مجموع کل
197,563,509,071 ريال
مجموع کل
5,650,964 دلار
[1]