آمار کل " واردات از" کشور ((بلوروس ( روسيه سفيد) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,252,317 15,176,307,481 Rls. 408,330 $
2 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,328,088 14,985,333,396 Rls. 447,752 $
3 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,391,867 11,976,267,381 Rls. 369,438 $
4 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,328,088 8,525,252,799 Rls. 262,904 $
5 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 608,707 5,918,413,358 Rls. 181,853 $
6 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 629,130 5,367,543,982 Rls. 162,838 $
7 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 553,370 3,963,784,832 Rls. 120,999 $
8 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 163,133 3,594,566,033 Rls. 96,372 $
9 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 134,084 2,667,685,320 Rls. 81,058 $
10 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 221,348 1,877,603,833 Rls. 50,733 $
11 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 17,912 1,811,375,615 Rls. 55,846 $
12 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 139,500 1,808,553,609 Rls. 51,454 $
13 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 139,275 1,768,654,896 Rls. 52,108 $
14 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 60,101 1,235,947,401 Rls. 35,061 $
15 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 125,826 1,102,442,352 Rls. 32,988 $
16 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 125,826 1,064,837,192 Rls. 32,505 $
17 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 110,674 826,410,277 Rls. 24,113 $
18 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 55,337 369,539,785 Rls. 11,390 $
19 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 456 38,681,767 Rls. 1,193 $
20 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 358 38,186,793 Rls. 1,177 $
21 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 671 33,115,705 Rls. 1,021 $
22 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 178 18,657,500 Rls. 575 $
23 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 73181410 پيچ خودکارا زجنس ا ستنلس استيل ،حديدشده 126 4,426,380 Rls. 136 $
مجموع کل
84,173,587,687 ريال
مجموع کل
2,481,844 دلار
[1]