آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 10059010 ---ذرت دامي 5,724,920 39,661,721,644 Rls. 1,217,241 $
2 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 10039000 جو باستثناي بذر 3,290,000 30,191,014,000 Rls. 814,784 $
3 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 10059010 ---ذرت دامي 2,989,720 28,807,237,780 Rls. 777,439 $
4 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 10039000 جو باستثناي بذر 2,870,980 24,877,615,896 Rls. 685,542 $
5 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 10039000 جو باستثناي بذر 3,213,574 23,523,856,598 Rls. 652,733 $
6 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 10039000 جو باستثناي بذر 3,300,000 23,510,949,000 Rls. 665,957 $
7 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 10059010 ---ذرت دامي 2,908,300 22,599,550,076 Rls. 641,104 $
8 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 10039000 جو باستثناي بذر 3,101,920 21,058,252,458 Rls. 620,419 $
9 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 10059010 ---ذرت دامي 2,822,000 19,043,606,652 Rls. 586,969 $
10 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 10039000 جو باستثناي بذر 2,804,798 17,663,229,274 Rls. 536,697 $
11 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 10039000 جو باستثناي بذر 2,804,444 15,778,660,039 Rls. 486,440 $
12 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 4,002 5,991,650,924 Rls. 184,643 $
13 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,210 1,881,954,000 Rls. 58,049 $
14 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,793 1,731,754,364 Rls. 52,762 $
15 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 1,965 473,082,975 Rls. 14,575 $
مجموع کل
276,794,135,680 ريال
مجموع کل
7,995,354 دلار
[1]