آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي مالزي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 5,301,197 68,231,282,573 Rls. 2,103,285 $
2 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي مالزي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,456,672 20,943,915,469 Rls. 645,497 $
3 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي مالزي 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 2,452 1,342,148,095 Rls. 38,185 $
4 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي مالزي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 13,200 652,417,920 Rls. 18,480 $
مجموع کل
91,169,764,057 ريال
مجموع کل
2,805,447 دلار
[1]