آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 4,000,000 25,806,080,000 Rls. 752,957 $
2 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 3,155,751 21,425,209,315 Rls. 606,877 $
3 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 564,520 7,004,005,285 Rls. 217,340 $
4 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 185,610 4,185,936,115 Rls. 118,790 $
5 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 132,520 2,460,988,809 Rls. 65,980 $
6 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 62,370 1,597,564,650 Rls. 43,230 $
7 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 22,900 705,666,935 Rls. 21,755 $
8 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,800 480,097,200 Rls. 14,800 $
9 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 10,000 373,362,000 Rls. 11,000 $
10 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,400 168,715,200 Rls. 4,800 $
مجموع کل
64,207,625,509 ريال
مجموع کل
1,857,529 دلار
[1]