آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 48,004 881,969,777,500 Rls. 26,871,286 $
2 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 32,409 481,115,000,000 Rls. 12,941,906 $
3 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 18,833,647 248,515,642,490 Rls. 6,923,538 $
4 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 20,832,561 244,826,244,316 Rls. 7,483,643 $
5 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 18,215,196 202,628,937,724 Rls. 6,244,634 $
6 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 16,612,091 179,808,043,149 Rls. 5,542,796 $
7 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 14,845,985 168,394,188,432 Rls. 5,178,915 $
8 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 13,482,860 156,809,174,323 Rls. 4,734,105 $
9 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 14,035,389 151,154,711,528 Rls. 4,661,373 $
10 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 10,702,687 135,218,886,169 Rls. 3,896,157 $
11 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 9,303,350 130,320,704,313 Rls. 3,546,988 $
12 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 10,123,592 125,413,668,323 Rls. 3,555,886 $
13 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 9,649,381 119,746,693,462 Rls. 3,534,389 $
14 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 13,963,428 119,655,696,093 Rls. 3,230,255 $
15 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 8,487,612 115,510,048,863 Rls. 3,102,522 $
16 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,405,858 91,139,405,105 Rls. 2,606,590 $
17 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 2,324,003 83,010,315,200 Rls. 2,541,729 $
18 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 9,783,769 80,560,185,701 Rls. 2,252,458 $
19 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 13,438,242 76,389,227,019 Rls. 2,340,076 $
20 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 11,173,133 75,620,152,303 Rls. 2,144,050 $
21 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 9,504,593 72,914,625,625 Rls. 1,989,395 $
22 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 7,931,754 55,803,225,105 Rls. 1,720,122 $
23 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 7,224,784 55,758,411,737 Rls. 1,694,047 $
24 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 8,455,344 54,786,550,031 Rls. 1,606,302 $
25 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 5,663,193 49,336,172,783 Rls. 1,356,332 $
26 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,942,590 43,278,430,340 Rls. 1,164,181 $
27 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 442,729 42,156,400,000 Rls. 1,300,000 $
28 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 5,924,258 42,096,695,636 Rls. 1,167,791 $
29 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 164,577 41,827,310,000 Rls. 1,190,000 $
30 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 5,505,192 40,523,327,859 Rls. 1,149,709 $
31 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 5,813,730 39,677,159,854 Rls. 1,178,955 $
32 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,578,280 35,122,544,526 Rls. 943,875 $
33 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 4,699,832 34,616,208,880 Rls. 953,904 $
34 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 360,000 33,695,481,000 Rls. 912,680 $
35 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,789,200 33,454,882,266 Rls. 972,899 $
36 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 1,314,956 33,077,499,836 Rls. 1,044,577 $
37 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,378,398 32,814,891,576 Rls. 889,183 $
38 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 688,600 32,625,180,000 Rls. 980,000 $
39 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 320,000 28,100,416,000 Rls. 780,012 $
40 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 3,295,284 26,969,266,631 Rls. 806,980 $
41 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 380,000 25,482,946,800 Rls. 785,284 $
42 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,762,043 25,034,937,875 Rls. 710,238 $
43 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 260,000 24,338,789,000 Rls. 653,532 $
44 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 3,004,343 22,204,786,741 Rls. 669,444 $
45 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 340,000 20,594,776,320 Rls. 635,243 $
46 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 509,875 20,103,067,800 Rls. 584,018 $
47 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 2,929,364 19,907,075,349 Rls. 613,885 $
48 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 220,000 19,796,342,400 Rls. 580,283 $
49 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 3,096,620 18,853,879,252 Rls. 572,875 $
50 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 697,593 18,576,781,488 Rls. 500,159 $
51 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 695,212 18,355,453,016 Rls. 519,926 $
52 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 200,000 17,945,213,600 Rls. 539,390 $
53 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 2,701,015 17,863,341,143 Rls. 550,861 $
54 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,176,233 17,672,128,193 Rls. 486,983 $
55 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 280,000 17,468,030,000 Rls. 538,471 $
56 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 503,900 17,273,486,956 Rls. 479,300 $
57 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 435,298 17,147,097,000 Rls. 466,956 $
58 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 484,900 16,567,406,625 Rls. 453,231 $
59 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,863,735 16,279,865,675 Rls. 500,996 $
60 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,209,330 16,217,685,698 Rls. 471,619 $
61 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 835,790 16,151,390,400 Rls. 471,257 $
62 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 2,766,093 15,974,275,785 Rls. 492,365 $
63 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 27101940 روغن پايه معدني 522,850 15,346,745,485 Rls. 460,988 $
64 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 180,000 15,337,297,800 Rls. 436,351 $
65 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 180,000 15,333,467,000 Rls. 435,069 $
66 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 1,133,797 14,714,357,170 Rls. 453,518 $
67 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 819,770 14,410,311,717 Rls. 422,404 $
68 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 1,054,365 13,745,961,372 Rls. 423,995 $
69 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,182,646 13,577,291,983 Rls. 418,555 $
70 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,438,762 12,478,607,558 Rls. 377,725 $
71 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 974,805 11,977,987,417 Rls. 369,110 $
72 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 347,640 11,649,260,327 Rls. 330,569 $
73 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 883,130 11,479,876,076 Rls. 353,252 $
74 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 484,240 11,419,459,055 Rls. 324,067 $
75 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 1,972,036 11,201,450,548 Rls. 345,106 $
76 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 1,531,300 10,603,333,720 Rls. 327,617 $
77 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 495,499 10,573,106,476 Rls. 285,615 $
78 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 423,470 10,539,808,350 Rls. 285,207 $
79 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 490,546 9,936,475,367 Rls. 306,199 $
80 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,005,034 9,834,301,094 Rls. 276,330 $
81 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 751,580 9,832,169,560 Rls. 300,632 $
82 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 152,700 9,646,472,986 Rls. 309,827 $
83 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 552,830 9,617,704,918 Rls. 281,921 $
84 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 148,990 9,412,132,606 Rls. 302,301 $
85 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10089000 ک ساير غلات 630,000 9,011,520,000 Rls. 252,000 $
86 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 737,691 8,878,265,130 Rls. 252,589 $
87 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 675,915 8,842,320,030 Rls. 270,366 $
88 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 300,000 8,617,057,200 Rls. 239,232 $
89 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84261990 --- سا?ر 109,730 8,315,440,000 Rls. 248,000 $
90 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 489,680 8,039,886,980 Rls. 242,392 $
91 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 498,509 7,809,346,563 Rls. 238,388 $
92 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 80,000 7,798,934,000 Rls. 240,500 $
93 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 300,000 7,667,028,000 Rls. 231,592 $
94 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 428,530 7,555,512,800 Rls. 222,601 $
95 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 251,411 7,080,226,605 Rls. 195,107 $
96 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 363,070 6,851,207,212 Rls. 195,945 $
97 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 150,000 6,828,865,033 Rls. 206,685 $
98 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 243,250 6,636,670,112 Rls. 203,923 $
99 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 629,130 6,571,473,498 Rls. 200,216 $
100 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 347,630 6,433,260,631 Rls. 182,378 $
مجموع کل
5,501,854,731,193 ريال
مجموع کل
160,858,828 دلار