آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئد 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,547,105 40,147,326,054 Rls. 1,106,322 $
2 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئد 10059010 ---ذرت دامي 2,846,350 27,110,390,417 Rls. 733,605 $
3 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئد 10039000 جو باستثناي بذر 2,798,153 19,385,768,126 Rls. 537,657 $
4 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئد 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 391,750 10,154,582,808 Rls. 279,825 $
5 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئد 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 105,432 2,884,161,330 Rls. 78,901 $
6 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,775 1,493,234,850 Rls. 45,372 $
7 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئد 10039000 جو باستثناي بذر 146,150 1,084,876,315 Rls. 29,183 $
8 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 9,104 1,049,814,480 Rls. 32,352 $
9 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئد 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 1,912 397,424,483 Rls. 12,250 $
مجموع کل
103,707,578,863 ريال
مجموع کل
2,855,467 دلار
[1]