آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 6,188,480 74,811,789,691 Rls. 2,305,874 $
2 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 5,743,080 72,632,273,314 Rls. 2,239,801 $
3 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,588,350 59,595,984,926 Rls. 1,639,182 $
4 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,488,770 48,139,739,174 Rls. 1,483,627 $
5 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 2,557,880 31,955,249,526 Rls. 984,784 $
6 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,269,120 30,140,884,336 Rls. 842,866 $
7 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,167,510 27,945,481,009 Rls. 795,058 $
8 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,920,790 25,513,991,867 Rls. 713,479 $
9 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,772,920 21,686,977,962 Rls. 667,497 $
10 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,524,080 20,019,534,036 Rls. 571,575 $
11 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,546,070 19,715,704,182 Rls. 594,402 $
12 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,434,380 19,535,112,586 Rls. 541,649 $
13 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,236,870 15,894,921,173 Rls. 477,054 $
14 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,228,300 15,805,349,621 Rls. 474,005 $
15 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,279,550 15,516,168,779 Rls. 478,245 $
16 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,313,960 15,344,498,517 Rls. 435,421 $
17 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 1,464,091 14,928,946,297 Rls. 460,204 $
18 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 1,381,810 14,508,260,517 Rls. 447,149 $
19 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 891,900 13,185,555,273 Rls. 356,800 $
20 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,308,249 13,029,369,114 Rls. 398,951 $
21 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,063,240 12,514,483,633 Rls. 351,233 $
22 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,025,830 11,492,051,379 Rls. 338,579 $
23 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 864,560 9,716,328,013 Rls. 290,734 $
24 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 974,048 9,470,535,248 Rls. 289,666 $
25 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 945,932 9,270,686,594 Rls. 285,502 $
26 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 803,270 8,655,846,711 Rls. 266,416 $
27 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 675,400 8,612,796,707 Rls. 259,664 $
28 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 642,180 8,451,494,016 Rls. 228,086 $
29 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 818,014 7,729,928,434 Rls. 238,386 $
30 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 425,150 5,831,343,795 Rls. 160,692 $
31 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 544,980 5,807,610,979 Rls. 165,228 $
32 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 499,409 5,462,805,217 Rls. 166,437 $
33 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 501,460 4,884,408,756 Rls. 150,336 $
34 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 417,870 4,805,975,976 Rls. 142,227 $
35 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 379,680 4,668,544,521 Rls. 142,512 $
36 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 370,070 4,487,568,739 Rls. 138,317 $
37 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 300,050 4,085,139,943 Rls. 113,300 $
38 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 355,080 3,942,782,435 Rls. 119,801 $
39 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 191,270 3,599,937,045 Rls. 99,843 $
40 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 256,750 2,838,970,926 Rls. 86,780 $
41 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 228,200 2,791,422,270 Rls. 85,916 $
42 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 165,062 1,947,191,868 Rls. 53,832 $
43 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 123,690 1,826,388,729 Rls. 50,329 $
44 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 145,974 1,726,281,461 Rls. 50,369 $
45 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 118,880 1,461,748,242 Rls. 44,621 $
46 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 61,650 910,315,022 Rls. 25,085 $
47 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 56,480 709,644,946 Rls. 19,275 $
48 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 43,680 605,022,513 Rls. 16,328 $
49 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 44,360 545,450,471 Rls. 16,650 $
مجموع کل
718,758,496,489 ريال
مجموع کل
21,303,767 دلار
[1]