آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 5,545,130 160,557,630,602 Rls. 4,454,262 $
2 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 6,244,940 148,631,557,363 Rls. 4,580,454 $
3 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 4,548,540 104,837,705,373 Rls. 3,231,806 $
4 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 3,534,460 90,542,685,330 Rls. 2,737,425 $
5 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,373,147 62,458,370,725 Rls. 1,897,462 $
6 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,624,262 56,886,199,478 Rls. 1,539,463 $
7 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 2,072,230 53,332,976,294 Rls. 1,535,085 $
8 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 1,592,920 48,467,830,694 Rls. 1,325,863 $
9 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 1,652,330 44,558,900,059 Rls. 1,325,190 $
10 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 1,315,040 39,072,152,188 Rls. 1,048,387 $
11 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,061,027 38,389,954,819 Rls. 1,168,610 $
12 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 1,761,350 38,071,269,687 Rls. 1,174,025 $
13 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,890,519 34,443,263,285 Rls. 1,004,967 $
14 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 3,061,819 33,930,979,361 Rls. 1,036,690 $
15 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,854,367 33,077,660,318 Rls. 1,017,030 $
16 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,657,611 29,843,670,736 Rls. 910,094 $
17 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 840,358 29,482,676,121 Rls. 792,948 $
18 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,305,484 26,240,027,154 Rls. 804,080 $
19 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,442,426 22,793,569,052 Rls. 702,399 $
20 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,271,482 22,605,042,295 Rls. 697,536 $
21 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,764,090 20,122,630,297 Rls. 600,138 $
22 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,649,942 18,673,201,398 Rls. 574,736 $
23 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 698,810 18,497,107,812 Rls. 563,558 $
24 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 1,951,063 18,377,881,433 Rls. 565,077 $
25 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 1,490,553 15,411,190,864 Rls. 470,646 $
26 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,348,002 13,649,548,930 Rls. 415,866 $
27 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,052,690 12,269,885,760 Rls. 367,142 $
28 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 766,474 11,250,776,293 Rls. 328,269 $
29 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 1,338,322 11,174,485,878 Rls. 344,700 $
30 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 498,338 10,352,767,047 Rls. 316,996 $
31 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,015,759 10,249,524,801 Rls. 312,880 $
32 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 806,220 9,470,970,000 Rls. 277,619 $
33 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 726,640 9,435,103,020 Rls. 259,999 $
34 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 376,975 8,666,472,750 Rls. 245,482 $
35 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 297,370 8,162,730,191 Rls. 229,600 $
36 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 571,993 7,547,753,500 Rls. 203,696 $
37 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 700,184 7,543,093,976 Rls. 204,843 $
38 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 2,076 7,202,312,126 Rls. 222,010 $
39 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 685,527 7,038,802,524 Rls. 195,602 $
40 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 577,228 6,342,387,448 Rls. 191,755 $
41 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 395,706 5,788,921,571 Rls. 168,175 $
42 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 58,960 5,422,099,445 Rls. 154,260 $
43 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 394,461 5,376,274,643 Rls. 165,674 $
44 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 472,170 5,263,332,549 Rls. 160,564 $
45 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 969,000 4,928,718,312 Rls. 151,915 $
46 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 448,816 4,864,467,449 Rls. 147,679 $
47 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 202,147 4,789,018,312 Rls. 144,291 $
48 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 221,851 4,771,838,236 Rls. 146,801 $
49 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 373,503 4,389,327,817 Rls. 129,612 $
50 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 20,280 4,310,669,534 Rls. 120,985 $
51 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 239,170 4,214,175,400 Rls. 119,585 $
52 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 25,500 3,812,717,865 Rls. 117,535 $
53 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 200,320 3,677,975,360 Rls. 100,160 $
54 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 40,930 3,666,637,493 Rls. 104,317 $
55 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 192,530 3,659,625,642 Rls. 100,116 $
56 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 196,372 3,605,488,106 Rls. 98,186 $
57 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 199,212 3,544,877,934 Rls. 99,606 $
58 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 23,588 3,317,189,078 Rls. 101,606 $
59 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 357,946 3,262,172,953 Rls. 100,534 $
60 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 185,310 3,231,548,819 Rls. 90,802 $
61 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 274,641 3,140,776,487 Rls. 92,308 $
62 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 24,000 3,128,184,000 Rls. 86,759 $
63 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 10059010 ---ذرت دامي 395,135 3,024,369,436 Rls. 91,895 $
64 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 99,689 2,870,706,216 Rls. 79,618 $
65 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 18,567 2,783,155,525 Rls. 85,847 $
66 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 24,000 2,783,006,400 Rls. 85,381 $
67 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 5,991 2,776,929,474 Rls. 79,225 $
68 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 46,000 2,685,618,000 Rls. 82,800 $
69 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 294,457 2,565,197,730 Rls. 79,104 $
70 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 11,911 2,511,275,000 Rls. 76,305 $
71 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 274,626 2,448,839,805 Rls. 75,476 $
72 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 127,640 2,393,137,677 Rls. 66,373 $
73 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 6,106 2,328,398,118 Rls. 70,472 $
74 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 84714190 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي بايک وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذکور درجاي ديگر 1,890 2,077,560,000 Rls. 64,067 $
75 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 119,134 2,051,529,826 Rls. 62,940 $
76 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 100,278 1,987,210,101 Rls. 61,320 $
77 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 74,409 1,954,858,753 Rls. 59,398 $
78 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 83,950 1,872,618,865 Rls. 57,629 $
79 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 127,095 1,732,231,135 Rls. 53,380 $
80 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 4,675 1,564,134,958 Rls. 44,388 $
81 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 152,000 1,559,853,750 Rls. 41,820 $
82 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 20,000 1,497,689,576 Rls. 45,153 $
83 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 78,993 1,400,940,892 Rls. 42,683 $
84 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 58,080 1,384,511,076 Rls. 37,465 $
85 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 19,925 1,373,400,665 Rls. 42,325 $
86 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 28191000 تري ا کسيدکروم 13,500 1,306,616,940 Rls. 40,308 $
87 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 21,420 1,282,275,000 Rls. 39,467 $
88 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 20,000 1,246,928,900 Rls. 34,583 $
89 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 57,673 1,244,080,017 Rls. 38,353 $
90 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 66,453 1,170,901,860 Rls. 33,226 $
91 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 8,029 1,041,149,455 Rls. 32,116 $
92 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 2,270 1,021,890,000 Rls. 29,000 $
93 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,377 967,877,240 Rls. 29,832 $
94 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 17,620 903,223,200 Rls. 27,871 $
95 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 7,651 879,030,000 Rls. 23,646 $
96 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 29,600 870,055,414 Rls. 26,034 $
97 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 52062100 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسيکتكس باشد ( نمره آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد) 23,559 783,407,451 Rls. 21,588 $
98 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44061100 -- سوزن? برگ­ها 52,985 768,169,616 Rls. 23,567 $
99 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 52062100 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسيکتكس باشد ( نمره آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد) 23,926 746,684,648 Rls. 21,243 $
100 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 52062100 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسيکتكس باشد ( نمره آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد) 21,996 699,620,735 Rls. 21,560 $
مجموع کل
1,506,387,867,441 ريال
مجموع کل
44,503,318 دلار