آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 12,415,264 87,322,229,784 Rls. 2,479,720 $
2 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 10,536,156 69,082,899,087 Rls. 2,102,131 $
3 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 11,170,337 67,194,585,711 Rls. 2,071,133 $
4 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 9,352,264 54,453,538,279 Rls. 1,679,512 $
5 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 6,480,212 43,994,430,320 Rls. 1,299,213 $
6 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 5,831,312 36,348,788,922 Rls. 1,119,257 $
7 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 3,348,584 32,265,046,731 Rls. 870,757 $
8 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 3,763,621 32,068,373,941 Rls. 989,159 $
9 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 5,371,203 31,530,313,917 Rls. 972,136 $
10 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 4,306,859 31,441,821,201 Rls. 971,396 $
11 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 4,035,000 31,330,766,250 Rls. 962,691 $
12 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 2,781,450 24,734,489,157 Rls. 691,680 $
13 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 3,026,847 23,609,739,553 Rls. 637,171 $
14 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 3,000,000 22,935,150,000 Rls. 706,610 $
15 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 3,222,010 21,828,687,558 Rls. 654,372 $
16 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 2,818,750 20,045,371,500 Rls. 563,246 $
17 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 2,969,279 19,524,790,992 Rls. 596,013 $
18 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 1,000,000 9,040,460,000 Rls. 278,708 $
19 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 313,708 2,837,319,262 Rls. 87,506 $
20 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 100 74,323,200 Rls. 1,986 $
مجموع کل
661,663,125,365 ريال
مجموع کل
19,734,397 دلار
[1]