آمار کل " واردات از" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 828,373 15,591,984,467 Rls. 442,405 $
2 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 570,707 10,861,980,978 Rls. 308,246 $
3 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 462,100 9,532,522,270 Rls. 260,779 $
4 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 396,400 8,350,443,480 Rls. 225,962 $
5 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 435,872 8,080,596,138 Rls. 236,863 $
6 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 257,436 5,062,597,361 Rls. 140,476 $
7 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 176,795 4,084,070,577 Rls. 124,431 $
8 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 199,138 3,238,402,070 Rls. 99,901 $
9 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 192,412 3,129,023,185 Rls. 96,527 $
10 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 105,714 2,078,914,438 Rls. 57,685 $
11 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 89,828 1,665,314,106 Rls. 48,815 $
12 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 68,293 1,299,786,522 Rls. 36,886 $
13 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 58,461 1,123,496,483 Rls. 31,871 $
14 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 46,554 894,669,186 Rls. 25,380 $
15 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 38,462 739,158,101 Rls. 20,968 $
مجموع کل
75,732,959,362 ريال
مجموع کل
2,157,195 دلار
[1]