آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,489,244 26,820,018,583 Rls. 779,153 $
2 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,492,141 24,482,683,773 Rls. 754,614 $
3 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,449,781 22,883,606,069 Rls. 699,521 $
4 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,395,250 21,740,366,925 Rls. 670,420 $
5 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 973,160 15,163,487,172 Rls. 467,605 $
6 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 503,912 11,116,075,147 Rls. 342,592 $
7 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 252,506 6,911,495,755 Rls. 191,688 $
8 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 189,681 5,508,637,833 Rls. 163,185 $
9 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 257,653 5,106,545,904 Rls. 157,430 $
10 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 252,979 5,055,582,932 Rls. 155,950 $
11 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 3,025 2,374,219,920 Rls. 73,190 $
12 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 2,585 2,268,182,140 Rls. 64,870 $
13 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 44187500 ک ک ساير، چندلايه 842 64,233,244 Rls. 1,937 $
14 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 139 21,185,646 Rls. 639 $
مجموع کل
149,516,321,043 ريال
مجموع کل
4,522,794 دلار
[1]