آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 48,095 33,402,125,732 Rls. 900,514 $
2 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 14,787 13,784,692,090 Rls. 424,797 $
3 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 83,300 12,297,080,000 Rls. 376,000 $
4 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 75,290 11,822,945,798 Rls. 364,481 $
5 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 12,688 10,473,278,401 Rls. 322,760 $
6 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 9,136 9,561,856,000 Rls. 292,779 $
7 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 64,020 9,332,198,568 Rls. 285,219 $
8 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 98870301 ک ک ک ک با ساخت داخل کمتر از 20 درصد 9,867 8,485,350,194 Rls. 228,897 $
9 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 98871171 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 6,946 7,930,560,000 Rls. 216,955 $
10 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 33,195 7,859,216,880 Rls. 241,488 $
11 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 37,599 7,609,640,958 Rls. 226,357 $
12 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 5,800 6,899,678,469 Rls. 211,679 $
13 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 34,560 6,697,836,788 Rls. 180,170 $
14 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 8,030 6,440,145,420 Rls. 195,684 $
15 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 27,471 6,236,099,767 Rls. 172,956 $
16 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 34,560 6,102,549,690 Rls. 173,118 $
17 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 90221410 دستگاه ماموگرا ف 780 5,579,357,490 Rls. 171,895 $
18 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 34,560 5,336,614,432 Rls. 164,456 $
19 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 21,260 5,089,026,920 Rls. 156,880 $
20 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 18,275 4,609,213,920 Rls. 130,558 $
21 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 14,630 4,042,126,333 Rls. 117,429 $
22 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 4,876 3,652,470,332 Rls. 98,572 $
23 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 4,407 3,633,478,499 Rls. 100,773 $
24 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 3,779 2,564,859,353 Rls. 78,295 $
25 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 14,000 2,330,965,500 Rls. 63,076 $
26 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 14,147 2,106,264,000 Rls. 58,900 $
27 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 3,585 1,935,794,828 Rls. 59,092 $
28 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 5,128 1,871,582,054 Rls. 57,821 $
29 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 98870301 ک ک ک ک با ساخت داخل کمتر از 20 درصد 1,932 1,695,157,200 Rls. 46,374 $
30 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 1,992 1,121,264,640 Rls. 34,560 $
31 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 2,891 1,063,897,181 Rls. 29,507 $
32 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 5,226 944,064,000 Rls. 26,400 $
33 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 963 736,516,666 Rls. 22,483 $
34 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 7,870 642,320,976 Rls. 18,194 $
35 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 320 493,150,900 Rls. 15,100 $
36 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,600 450,851,000 Rls. 12,200 $
37 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 3,892 223,714,150 Rls. 6,850 $
38 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 3,320 211,445,083 Rls. 6,230 $
39 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 414 198,264,000 Rls. 5,424 $
40 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 2,550 191,366,500 Rls. 5,900 $
41 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 489 190,831,428 Rls. 5,293 $
42 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 666 189,703,800 Rls. 5,850 $
43 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 2,390 163,139,820 Rls. 4,980 $
44 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87141090 ک ک ک ساير 2,151 156,002,200 Rls. 4,210 $
45 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 739 124,390,278 Rls. 3,357 $
46 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 195 115,755,797 Rls. 3,410 $
47 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,209 112,584,860 Rls. 3,122 $
48 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 676 109,729,546 Rls. 3,350 $
49 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,167 102,126,182 Rls. 3,118 $
50 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 5 89,317,400 Rls. 2,759 $
51 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 406 86,891,520 Rls. 2,560 $
52 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 600 76,328,967 Rls. 2,353 $
53 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 392 65,882,012 Rls. 1,778 $
54 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 257 46,317,500 Rls. 1,250 $
55 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 200 44,346,000 Rls. 1,200 $
56 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96089900 قلم دوپليکاتور,قلم گير,مدا دگيروا شياءهمانند,اجزاء وقطعات قلم هاغيرمذکوردرجاي ديگر 67 43,267,200 Rls. 1,200 $
57 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 432 42,902,688 Rls. 1,264 $
58 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 428 42,185,520 Rls. 1,170 $
59 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 277 35,035,750 Rls. 1,070 $
60 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 225 34,974,320 Rls. 970 $
61 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 180 32,627,952 Rls. 1,008 $
62 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 190 32,014,656 Rls. 864 $
63 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 182 30,606,604 Rls. 826 $
64 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 268 25,224,430 Rls. 770 $
65 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 74 17,820,896 Rls. 544 $
66 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 47 15,229,194 Rls. 411 $
67 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي 47 5,682,666 Rls. 174 $
68 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي 64 3,475,661 Rls. 102 $
69 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 14 2,812,368 Rls. 78 $
70 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي 39 1,906,416 Rls. 54 $
71 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1 1,014,768 Rls. 31 $
مجموع کل
217,699,149,111 ريال
مجموع کل
6,359,949 دلار
[1]