آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 396,866 94,331,343,760 Rls. 2,846,835 $
2 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 312,850 73,713,274,210 Rls. 2,245,850 $
3 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 192,802 56,136,223,800 Rls. 1,597,093 $
4 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 218,526 54,800,697,080 Rls. 1,686,695 $
5 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 68,306 19,618,000,000 Rls. 534,245 $
6 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 69,406 18,535,920,000 Rls. 546,106 $
7 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 69,000 9,670,619,100 Rls. 298,154 $
8 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 60,806 9,383,241,494 Rls. 271,732 $
9 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 28,732 7,151,329,099 Rls. 220,470 $
10 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 64,067 7,003,531,640 Rls. 191,400 $
11 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 68,070 6,930,453,092 Rls. 212,189 $
12 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 62,390 6,686,729,790 Rls. 197,770 $
13 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 62,330 6,241,239,600 Rls. 167,120 $
14 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 55,568 6,104,033,800 Rls. 172,976 $
15 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 58,544 6,100,600,366 Rls. 188,048 $
16 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 70,372 5,899,856,725 Rls. 178,330 $
17 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 34,408 5,687,159,596 Rls. 154,948 $
18 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 37,440 5,263,248,200 Rls. 146,043 $
19 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 49,553 5,155,277,250 Rls. 157,750 $
20 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 63,552 5,036,429,800 Rls. 142,110 $
21 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 26,493 4,993,940,358 Rls. 153,922 $
22 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 24,730 4,993,002,000 Rls. 142,800 $
23 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44191190 --- سا?ر 39,314 4,986,913,300 Rls. 141,530 $
24 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 20,560 4,924,506,426 Rls. 134,106 $
25 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 50,465 4,856,875,042 Rls. 149,715 $
26 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 65,700 4,720,800,000 Rls. 130,991 $
27 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 40,919 4,698,058,480 Rls. 141,687 $
28 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 123,939 4,348,841,058 Rls. 126,339 $
29 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 35,431 4,167,102,227 Rls. 113,395 $
30 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 30,967 3,808,869,120 Rls. 106,512 $
31 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 28,688 3,645,658,767 Rls. 102,545 $
32 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 43,957 3,628,523,413 Rls. 111,493 $
33 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 53062000 نخ کتان چندلا(تابيده )ياکابله 45,451 3,204,351,151 Rls. 90,901 $
34 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 15,800 3,198,201,600 Rls. 93,316 $
35 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 34,722 3,166,026,880 Rls. 95,686 $
36 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 92,000 3,098,652,000 Rls. 92,000 $
37 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 30,749 3,093,902,064 Rls. 95,376 $
38 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 69,550 3,077,540,500 Rls. 94,100 $
39 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 33,584 3,002,958,240 Rls. 85,060 $
40 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 11,305 2,922,234,000 Rls. 86,567 $
41 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 13,400 2,900,406,800 Rls. 84,260 $
42 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 40,097 2,871,670,880 Rls. 87,575 $
43 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 31,352 2,844,214,485 Rls. 87,353 $
44 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 2,875 2,708,575,450 Rls. 82,233 $
45 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 26,750 2,644,020,890 Rls. 81,242 $
46 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 18,617 2,600,315,977 Rls. 73,923 $
47 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 25,436 2,548,617,753 Rls. 71,593 $
48 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44191190 --- سا?ر 19,116 2,442,612,774 Rls. 66,716 $
49 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87088049 ----اجزاء وقطعات براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 19,628 2,425,314,192 Rls. 68,698 $
50 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 13,480 2,417,489,749 Rls. 74,521 $
51 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 24,095 2,255,640,812 Rls. 61,038 $
52 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 8,000 2,246,681,600 Rls. 60,800 $
53 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 43,047 2,240,020,665 Rls. 64,570 $
54 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 20,850 2,231,168,915 Rls. 66,095 $
55 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 20,487 2,225,616,522 Rls. 67,099 $
56 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 59,601 2,211,128,707 Rls. 59,601 $
57 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 19,891 2,188,397,376 Rls. 63,648 $
58 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 43,310 2,176,290,780 Rls. 64,965 $
59 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 15,475 2,153,250,714 Rls. 58,244 $
60 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 2,250 2,121,579,000 Rls. 60,360 $
61 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 19,907 2,108,129,612 Rls. 64,963 $
62 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 22,996 2,100,713,310 Rls. 58,290 $
63 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 18,245 2,038,502,732 Rls. 62,828 $
64 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,886 1,996,658,628 Rls. 61,560 $
65 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 23,011 1,979,752,005 Rls. 58,328 $
66 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44191190 --- سا?ر 15,340 1,974,810,240 Rls. 55,224 $
67 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 18,544 1,965,436,726 Rls. 59,366 $
68 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 60,172 1,952,641,572 Rls. 60,172 $
69 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 16,760 1,950,990,053 Rls. 58,275 $
70 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 19,987 1,939,353,520 Rls. 59,792 $
71 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 22,952 1,900,862,420 Rls. 58,580 $
72 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 15,960 1,896,670,490 Rls. 58,425 $
73 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44191190 --- سا?ر 13,152 1,874,207,068 Rls. 50,342 $
74 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 15,724 1,836,039,638 Rls. 56,606 $
75 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 16,250 1,817,833,090 Rls. 52,003 $
76 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 43,300 1,795,408,520 Rls. 49,795 $
77 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 10,488 1,767,871,000 Rls. 54,500 $
78 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 45,900 1,667,430,000 Rls. 45,000 $
79 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 11,200 1,667,189,130 Rls. 51,450 $
80 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 16,570 1,606,023,889 Rls. 48,799 $
81 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 12,484 1,578,396,906 Rls. 48,645 $
82 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 53062000 نخ کتان چندلا(تابيده )ياکابله 21,792 1,570,687,737 Rls. 43,583 $
83 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,368 1,551,337,476 Rls. 43,146 $
84 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 34,664 1,547,908,500 Rls. 41,500 $
85 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 46,500 1,537,680,000 Rls. 43,000 $
86 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 53062000 نخ کتان چندلا(تابيده )ياکابله 22,133 1,502,476,572 Rls. 44,266 $
87 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 9,252 1,495,814,100 Rls. 44,931 $
88 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 18,033 1,491,944,768 Rls. 45,682 $
89 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 11,637 1,458,582,550 Rls. 44,950 $
90 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 53062000 نخ کتان چندلا(تابيده )ياکابله 21,676 1,437,942,488 Rls. 43,352 $
91 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 53062000 نخ کتان چندلا(تابيده )ياکابله 21,964 1,424,497,184 Rls. 43,928 $
92 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 53062000 نخ کتان چندلا(تابيده )ياکابله 21,547 1,398,141,736 Rls. 43,094 $
93 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 2,575 1,392,525,990 Rls. 42,262 $
94 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 11,191 1,329,111,842 Rls. 35,822 $
95 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 22,000 1,244,072,160 Rls. 38,440 $
96 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 15,070 1,243,479,660 Rls. 34,940 $
97 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 1,375 1,241,226,000 Rls. 38,203 $
98 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 9,519 1,237,688,546 Rls. 33,395 $
99 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87087039 ک ک ک ک ساير 9,953 1,216,113,240 Rls. 36,270 $
100 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 11,985 1,209,079,291 Rls. 37,273 $
مجموع کل
602,384,409,458 ريال
مجموع کل
17,799,419 دلار