آمار کل " واردات از" کشور (قطر) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 367,644 19,935,299,104 Rls. 614,358 $
2 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر 27101910 روغن موتور 383,170 11,594,469,768 Rls. 357,339 $
3 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 60,600 6,392,488,320 Rls. 196,722 $
4 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 60,600 6,384,540,160 Rls. 196,744 $
5 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 60,600 6,383,492,570 Rls. 196,724 $
6 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر 27101910 روغن موتور 198,127 6,005,626,704 Rls. 184,817 $
7 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 82,263 5,255,029,530 Rls. 161,718 $
8 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 69,866 4,241,739,472 Rls. 130,712 $
مجموع کل
66,192,685,628 ريال
مجموع کل
2,039,134 دلار
[1]