آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چك) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 152,733 16,896,121,319 Rls. 514,017 $
2 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 179,343 12,617,309,451 Rls. 388,962 $
3 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 62,317 11,822,923,530 Rls. 364,343 $
4 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 162,547 11,218,206,621 Rls. 343,533 $
5 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 133,558 9,034,097,719 Rls. 278,436 $
6 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 101,020 8,426,649,257 Rls. 245,433 $
7 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 26,751 7,070,824,320 Rls. 214,008 $
8 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 5,192 4,532,420,400 Rls. 135,620 $
9 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 40118090 ک ک ک سا?ر 28,645 4,112,114,131 Rls. 111,273 $
10 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 25,889 3,866,424,895 Rls. 119,154 $
11 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 49,774 3,629,292,337 Rls. 111,991 $
12 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70134230 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از،00005 0،ناشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 27,060 3,520,844,250 Rls. 94,710 $
13 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 28,507 3,206,376,138 Rls. 91,222 $
14 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 40,946 3,027,175,740 Rls. 90,360 $
15 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 20,350 2,509,826,550 Rls. 71,225 $
16 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 40117090 ک ک ک سا?ر 13,490 2,485,842,764 Rls. 67,267 $
17 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 34,723 2,363,491,330 Rls. 72,734 $
18 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 85183090 مجموع هاي متشکل از يک ميکروفون و يک يا چند بلندگو 5,807 1,659,303,000 Rls. 49,650 $
19 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 40117090 ک ک ک سا?ر 7,796 1,442,580,750 Rls. 40,938 $
20 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 40118010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 7,618 1,341,501,625 Rls. 38,070 $
21 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 40118090 ک ک ک سا?ر 8,033 1,249,809,272 Rls. 38,343 $
22 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 6,863 1,196,172,000 Rls. 33,450 $
23 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 2,915 1,178,282,340 Rls. 36,311 $
24 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 40118090 ک ک ک سا?ر 5,703 982,118,375 Rls. 27,871 $
25 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 16,468 972,314,400 Rls. 27,190 $
26 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 7,156 955,560,300 Rls. 29,476 $
27 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 788 868,920,000 Rls. 26,000 $
28 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 6,160 753,411,120 Rls. 21,435 $
29 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 793 397,530,900 Rls. 11,895 $
30 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 447 318,826,800 Rls. 9,540 $
31 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 94053090 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار ميروند غير از نوع (LED) 2,000 283,489,710 Rls. 8,045 $
32 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 920 248,377,440 Rls. 7,432 $
33 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,615 244,032,840 Rls. 7,302 $
34 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70189090 مجسمه و ساير اشيا تزئيني از شيشه کارشده بوسيله چراغ شالومو غير مذكور درجاي ديگر 1,635 230,104,665 Rls. 6,581 $
35 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,600 225,523,200 Rls. 6,400 $
36 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,700 214,760,000 Rls. 6,500 $
37 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 1,100 149,320,540 Rls. 4,606 $
38 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 742 88,563,000 Rls. 2,650 $
39 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 564 78,254,928 Rls. 2,412 $
40 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 148 66,171,600 Rls. 1,980 $
41 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 117 53,472,000 Rls. 1,600 $
42 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 404 47,122,200 Rls. 1,410 $
43 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 290 29,314,912 Rls. 904 $
44 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 198 19,851,480 Rls. 594 $
45 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 289 12,971,200 Rls. 400 $
46 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 110 11,028,600 Rls. 330 $
47 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 85340000 مدا رهاي چاپي 8 8,020,800 Rls. 240 $
48 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 41 4,177,500 Rls. 125 $
49 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 10 1,002,600 Rls. 30 $
مجموع کل
125,671,830,849 ريال
مجموع کل
3,763,998 دلار
[1]