آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 214,988 22,087,337,809 Rls. 595,688 $
2 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 120,583 10,610,329,112 Rls. 326,688 $
3 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 97,207 9,616,887,204 Rls. 279,382 $
4 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 102,762 9,220,760,907 Rls. 284,392 $
5 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 83,505 8,798,408,556 Rls. 244,021 $
6 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 81,031 8,384,433,077 Rls. 237,850 $
7 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 71,778 7,114,241,165 Rls. 210,749 $
8 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 89,264 6,964,246,425 Rls. 197,662 $
9 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 67,819 6,903,982,332 Rls. 200,569 $
10 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 70,817 6,713,602,925 Rls. 204,939 $
11 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 32,375 5,787,448,060 Rls. 178,130 $
12 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 85,030 5,451,779,200 Rls. 164,364 $
13 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 67,718 4,892,784,679 Rls. 147,889 $
14 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 47,356 4,596,608,880 Rls. 141,840 $
15 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 50,051 3,814,032,093 Rls. 116,427 $
16 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 41,544 3,564,618,293 Rls. 96,954 $
17 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 51,015 3,135,300,800 Rls. 95,866 $
18 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 30,575 3,123,506,581 Rls. 85,611 $
19 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 44,000 3,086,821,600 Rls. 95,143 $
20 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 51,015 3,043,042,500 Rls. 93,503 $
21 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 40,239 2,962,122,210 Rls. 91,205 $
22 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 47,828 2,849,110,000 Rls. 87,800 $
23 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 16,325 2,826,633,600 Rls. 87,193 $
24 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 34,001 2,796,188,038 Rls. 86,201 $
25 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 39,946 2,694,844,691 Rls. 82,887 $
26 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 8,160 2,509,011,810 Rls. 76,590 $
27 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 32,000 2,427,987,200 Rls. 71,533 $
28 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 67,790 2,409,319,200 Rls. 74,325 $
29 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 19,222 2,244,681,483 Rls. 69,197 $
30 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 32,700 2,192,684,660 Rls. 67,598 $
31 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 21,830 2,135,419,464 Rls. 65,061 $
32 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 39,412 2,055,651,840 Rls. 63,360 $
33 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 44191190 --- سا?ر 15,041 1,997,195,170 Rls. 54,148 $
34 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 29,130 1,913,072,019 Rls. 58,990 $
35 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 24,520 1,841,130,014 Rls. 53,690 $
36 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 44199090 ک ک ک ساير 13,764 1,610,162,747 Rls. 49,550 $
37 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 17,842 1,545,763,080 Rls. 41,442 $
38 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 20,165 1,533,540,070 Rls. 42,532 $
39 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 7,302 1,357,259,250 Rls. 36,510 $
40 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 14,150 1,184,986,670 Rls. 32,270 $
41 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 6,715 1,112,186,070 Rls. 34,274 $
42 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 09101290 زنجبيل خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 20,740 1,095,417,780 Rls. 30,396 $
43 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 5,000 1,057,674,400 Rls. 32,600 $
44 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 20,240 1,053,910,000 Rls. 32,500 $
45 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 12,852 1,050,811,650 Rls. 32,130 $
46 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 8,926 1,041,784,280 Rls. 32,134 $
47 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,500 1,031,908,500 Rls. 31,500 $
48 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 19,962 1,001,196,360 Rls. 29,958 $
49 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 10,810 982,438,744 Rls. 30,268 $
50 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 9,415 974,207,710 Rls. 26,362 $
51 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 9,089 951,224,925 Rls. 29,085 $
52 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 49,413 915,057,940 Rls. 27,692 $
53 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 44191190 --- سا?ر 7,003 915,039,688 Rls. 25,211 $
54 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 50,117 903,222,288 Rls. 27,026 $
55 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 7,600 898,375,152 Rls. 27,696 $
56 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 6,953 875,208,915 Rls. 25,031 $
57 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 09101290 زنجبيل خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 16,065 824,569,200 Rls. 23,400 $
58 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 16,065 805,474,800 Rls. 23,400 $
59 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 16,065 766,560,600 Rls. 23,400 $
60 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 44191190 --- سا?ر 6,030 763,014,492 Rls. 21,708 $
61 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 09101290 زنجبيل خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 16,065 759,306,600 Rls. 23,400 $
62 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6,520 699,465,600 Rls. 19,560 $
63 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40103400 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 8,092 656,342,120 Rls. 20,230 $
64 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 5,247 631,270,380 Rls. 18,889 $
65 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 48236100 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازبامبو . 9,107 591,914,722 Rls. 18,214 $
66 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87141090 ک ک ک ساير 5,954 588,554,600 Rls. 15,832 $
67 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 11,205 583,467,105 Rls. 15,915 $
68 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,177 582,126,470 Rls. 17,943 $
69 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 5,604 576,197,676 Rls. 16,812 $
70 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 11,386 574,768,696 Rls. 15,941 $
71 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 5,990 560,520,240 Rls. 16,772 $
72 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 6,242 558,034,800 Rls. 15,605 $
73 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 7,180 531,778,800 Rls. 16,095 $
74 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 48236100 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازبامبو . 8,044 521,878,632 Rls. 16,088 $
75 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 10,710 504,741,820 Rls. 15,565 $
76 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 4,786 484,683,006 Rls. 14,358 $
77 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40082120 ک ک ک تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 5,450 458,332,829 Rls. 13,373 $
78 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 4,640 407,438,000 Rls. 10,960 $
79 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 5,300 403,710,600 Rls. 12,300 $
80 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,031 378,014,335 Rls. 11,633 $
81 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,800 374,603,890 Rls. 10,930 $
82 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 17,628 371,904,000 Rls. 10,400 $
83 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 2,614 342,906,340 Rls. 10,577 $
84 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 48236100 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازبامبو . 4,635 324,125,550 Rls. 9,270 $
85 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 4,836 322,561,316 Rls. 9,947 $
86 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,573 317,136,549 Rls. 9,777 $
87 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 48236100 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازبامبو . 4,632 309,636,300 Rls. 9,265 $
88 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 4,525 293,572,950 Rls. 9,050 $
89 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 3,815 282,722,020 Rls. 7,630 $
90 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 7,530 275,914,518 Rls. 8,129 $
91 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,097 272,141,132 Rls. 7,742 $
92 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 09101290 زنجبيل خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 5,355 252,938,400 Rls. 7,800 $
93 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,500 248,290,900 Rls. 7,213 $
94 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40082120 ک ک ک تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 2,700 248,233,960 Rls. 6,760 $
95 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,784 211,548,600 Rls. 6,330 $
96 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 44199090 ک ک ک ساير 1,754 205,174,350 Rls. 6,315 $
97 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 70139920 ک ک ک بدون تزيين، صنايع دستي 2,816 203,067,392 Rls. 5,632 $
98 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 2,380 196,824,560 Rls. 5,360 $
99 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 924 193,143,755 Rls. 5,495 $
100 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 2,500 178,719,750 Rls. 4,925 $
مجموع کل
215,493,932,171 ريال
مجموع کل
6,339,552 دلار