آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 287,901 30,668,968,280 Rls. 846,670 $
2 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 280,619 29,387,331,138 Rls. 839,711 $
3 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 139,051 15,609,782,500 Rls. 419,900 $
4 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 135,405 15,202,402,920 Rls. 463,961 $
5 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 91,080 9,304,092,565 Rls. 276,431 $
6 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 90,788 8,577,980,600 Rls. 248,600 $
7 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 31,776 7,766,737,415 Rls. 239,347 $
8 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 36,800 3,793,320,036 Rls. 116,919 $
9 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 33,930 3,634,753,411 Rls. 110,954 $
10 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 37,250 3,517,136,000 Rls. 108,500 $
11 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 32,408 3,306,636,000 Rls. 102,000 $
12 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 26,445 2,803,805,549 Rls. 86,445 $
13 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 5,241 1,798,568,722 Rls. 55,448 $
14 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40118090 ک ک ک سا?ر 7,010 1,227,873,120 Rls. 34,780 $
15 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 9,864 1,223,524,050 Rls. 33,950 $
16 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 13,601 1,108,295,190 Rls. 34,002 $
17 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 10,670 1,054,625,000 Rls. 32,500 $
18 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 12,716 1,046,932,950 Rls. 29,050 $
19 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40118090 ک ک ک سا?ر 8,158 858,742,500 Rls. 23,100 $
20 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 9,605 846,170,094 Rls. 24,013 $
21 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 9,800 801,837,000 Rls. 24,600 $
22 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40118090 ک ک ک سا?ر 6,373 773,948,120 Rls. 23,626 $
23 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40118090 ک ک ک سا?ر 5,781 669,522,000 Rls. 19,000 $
24 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40118090 ک ک ک سا?ر 12,674 629,445,040 Rls. 19,051 $
25 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 23,500 479,020,500 Rls. 13,700 $
26 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40118090 ک ک ک سا?ر 5,093 477,663,120 Rls. 13,530 $
27 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 5,112 420,262,685 Rls. 12,319 $
28 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40118090 ک ک ک سا?ر 2,249 383,903,363 Rls. 11,833 $
29 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 4,310 352,520,952 Rls. 10,004 $
30 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 25,000 322,527,800 Rls. 9,800 $
31 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 23,200 314,648,600 Rls. 9,700 $
32 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 2,607 305,793,000 Rls. 9,150 $
33 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 40118010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 2,729 213,218,750 Rls. 6,250 $
34 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 67041900 ريش, ا بروومژه مصنوعي,غيره, ا زا لياف سنتتيک. 838 190,908,970 Rls. 5,866 $
35 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,000 81,487,500 Rls. 2,500 $
مجموع کل
149,154,385,440 ريال
مجموع کل
4,317,210 دلار
[1]