آمار کل " واردات از" کشور (اسلووني) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 453,530 22,474,759,944 Rls. 692,875 $
2 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 294,515 18,151,510,363 Rls. 507,593 $
3 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 294,185 18,024,346,095 Rls. 511,474 $
4 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 223,800 12,180,219,415 Rls. 375,342 $
5 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 57,230 3,287,800,000 Rls. 100,363 $
6 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 70133300 ساير ليوانهاي نوشيدن به غيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار . 8,618 2,125,767,588 Rls. 60,326 $
7 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 70133300 ساير ليوانهاي نوشيدن به غيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار . 7,960 2,008,093,080 Rls. 55,720 $
8 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 15,304 997,667,760 Rls. 30,608 $
9 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,098 951,812,372 Rls. 28,196 $
10 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 13,314 871,851,060 Rls. 26,748 $
11 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 90318010 ترا ز بنايي 4,365 498,302,700 Rls. 14,230 $
12 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,640 299,490,100 Rls. 9,100 $
13 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 2,272 273,110,940 Rls. 8,406 $
14 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 1,542 140,278,824 Rls. 4,318 $
15 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 192 59,781,600 Rls. 1,840 $
16 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 90172000 آلات رسامي ,خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 532 43,211,700 Rls. 1,330 $
17 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 92 26,316,900 Rls. 810 $
18 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 82119290 كاردباتيغه ثابت (غير ازكاردهاي سرميز )غيرازصنايع دستي 120 25,342,200 Rls. 780 $
19 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 74 20,501,190 Rls. 631 $
20 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 82054010 ---پيچ گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر) 75 14,620,500 Rls. 450 $
21 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 82057000 گيره, قيدوهمانند. 30 11,988,810 Rls. 369 $
22 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 82052000 چکش وپتک. 70 11,157,066 Rls. 343 $
23 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 37 9,909,450 Rls. 305 $
24 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 40 5,198,400 Rls. 160 $
25 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 82053000 رنده, ا سکنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي کارروي چوب. 20 2,599,200 Rls. 80 $
مجموع کل
82,515,637,257 ريال
مجموع کل
2,432,397 دلار
[1]