آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 13,374 47,452,746,950 Rls. 1,346,620 $
2 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 6,202 25,252,692,963 Rls. 679,292 $
3 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 6,689 19,786,253,645 Rls. 535,415 $
4 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,443 10,028,353,357 Rls. 269,981 $
5 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 1,273 9,652,757,996 Rls. 269,932 $
6 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 13,695 7,159,776,000 Rls. 208,000 $
7 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 13,630 5,931,072,000 Rls. 168,000 $
8 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 34,362 5,732,854,800 Rls. 176,700 $
9 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 23,471 5,674,221,200 Rls. 164,843 $
10 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,756 5,591,022,290 Rls. 167,296 $
11 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 86,620 5,230,582,815 Rls. 148,435 $
12 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87163920 بوژي براي حمل ونقل كالا 52,000 4,998,960,000 Rls. 134,024 $
13 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 36,000 4,880,216,334 Rls. 138,493 $
14 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 19,940 4,446,958,501 Rls. 119,622 $
15 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 4,123 4,195,181,250 Rls. 121,875 $
16 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 11,999 3,994,587,090 Rls. 119,990 $
17 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 16,490 3,893,280,000 Rls. 120,000 $
18 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 16,618 3,802,283,191 Rls. 102,405 $
19 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 13,268 3,665,635,120 Rls. 100,280 $
20 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,990 3,589,070,072 Rls. 110,644 $
21 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 18,369 3,401,753,400 Rls. 104,850 $
22 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,578 3,304,454,400 Rls. 93,600 $
23 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 5,331 3,275,238,400 Rls. 89,600 $
24 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 18,681 3,153,113,547 Rls. 88,598 $
25 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,397 2,922,492,300 Rls. 79,950 $
26 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 4,527 2,819,801,088 Rls. 79,872 $
27 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 45,909 2,720,087,833 Rls. 80,579 $
28 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 4,600 2,702,770,200 Rls. 82,346 $
29 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 35,300 2,676,310,500 Rls. 77,750 $
30 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 20,568 2,652,370,020 Rls. 80,592 $
31 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 25,920 2,614,119,000 Rls. 80,200 $
32 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 18,219 2,561,357,500 Rls. 68,900 $
33 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 98871191 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتراز 14 درصد 9,824 2,514,004,844 Rls. 77,503 $
34 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 24,248 2,375,564,580 Rls. 65,462 $
35 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 22029990 --- ساير 105,550 2,362,333,217 Rls. 66,914 $
36 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84303120 دستگاههاي حفاري (road header)ردهدر 14,650 2,343,590,500 Rls. 72,317 $
37 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 6,200 2,075,392,000 Rls. 64,000 $
38 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 15,683 2,048,764,498 Rls. 62,644 $
39 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 12,014 2,025,957,583 Rls. 57,386 $
40 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 16,490 1,975,839,600 Rls. 60,900 $
41 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 31,000 1,936,983,299 Rls. 55,108 $
42 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 3,150 1,903,398,912 Rls. 55,296 $
43 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 34,211 1,902,538,622 Rls. 58,172 $
44 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 39,900 1,800,125,269 Rls. 55,497 $
45 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 18,075 1,776,356,775 Rls. 54,225 $
46 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 31,187 1,737,889,722 Rls. 52,395 $
47 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 6,784 1,695,523,440 Rls. 52,260 $
48 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 10,281 1,691,954,600 Rls. 52,150 $
49 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 10,166 1,657,365,614 Rls. 45,134 $
50 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 714 1,522,893,600 Rls. 44,640 $
51 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 27101910 روغن موتور 8,317 1,490,712,600 Rls. 45,960 $
52 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 12,300 1,393,270,200 Rls. 43,050 $
53 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 12,280 1,355,186,416 Rls. 41,752 $
54 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 12,530 1,223,799,400 Rls. 34,223 $
55 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 855 1,214,446,282 Rls. 37,439 $
56 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 14,768 1,197,241,760 Rls. 36,920 $
57 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 12,980 1,172,092,800 Rls. 33,200 $
58 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 815 1,159,860,000 Rls. 31,200 $
59 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 8,853 1,151,867,375 Rls. 30,985 $
60 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 8,310 1,121,511,440 Rls. 33,448 $
61 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 22029990 --- ساير 42,390 1,109,787,200 Rls. 31,435 $
62 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 9,100 1,082,444,090 Rls. 31,583 $
63 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 6,472 1,062,102,295 Rls. 31,133 $
64 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 14,722 1,042,735,949 Rls. 32,148 $
65 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 7,939 1,030,291,664 Rls. 31,756 $
66 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 7,636 1,015,772,528 Rls. 31,314 $
67 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 2,750 992,261,120 Rls. 27,520 $
68 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84281010 آسانسور 18,746 977,920,800 Rls. 27,700 $
69 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 9,332 947,645,087 Rls. 29,203 $
70 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 95069110 دستگاه TRAD MILL 4,950 939,695,820 Rls. 25,430 $
71 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 5,718 915,996,376 Rls. 27,908 $
72 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 4,416 894,558,000 Rls. 27,075 $
73 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 9,170 872,185,000 Rls. 24,751 $
74 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84134000 تلمبه هاي بتون 13,500 843,674,000 Rls. 26,000 $
75 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 2,425 751,663,500 Rls. 20,286 $
76 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 1,122 702,607,500 Rls. 18,900 $
77 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 6,815 702,591,330 Rls. 19,014 $
78 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 6,690 694,561,152 Rls. 21,408 $
79 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85393230 لامپ هالوژنه فلزي تا 500 وا ت 837 687,758,400 Rls. 20,160 $
80 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,870 661,698,040 Rls. 20,398 $
81 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 833 632,346,000 Rls. 19,500 $
82 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 7,610 615,529,288 Rls. 17,512 $
83 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 4,250 613,354,560 Rls. 18,564 $
84 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 833 610,269,030 Rls. 16,695 $
85 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 3,350 597,871,225 Rls. 18,025 $
86 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 6,770 594,733,264 Rls. 18,352 $
87 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,420 524,889,974 Rls. 14,294 $
88 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 17,200 483,036,544 Rls. 13,072 $
89 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,880 448,531,993 Rls. 13,829 $
90 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,693 388,934,178 Rls. 11,299 $
91 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,800 372,463,480 Rls. 10,372 $
92 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 2,695 355,304,880 Rls. 9,720 $
93 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 3,884 352,517,163 Rls. 10,444 $
94 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 1,290 342,227,970 Rls. 9,236 $
95 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,440 326,179,200 Rls. 9,760 $
96 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,604 324,864,560 Rls. 9,010 $
97 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85164000 ا توي برقي 4,156 320,181,160 Rls. 9,880 $
98 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 2,360 310,446,755 Rls. 9,539 $
99 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 4,891 310,297,025 Rls. 9,575 $
100 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 82054010 ---پيچ گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر) 1,402 307,819,645 Rls. 9,023 $
مجموع کل
294,348,586,455 ريال
مجموع کل
8,411,687 دلار