آمار کل " واردات از" کشور (منطقه آزاد چابهار) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,661,465 68,256,706,550 Rls. 2,104,506 $
2 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,379,640 26,579,698,015 Rls. 819,401 $
3 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 147,325 18,676,421,044 Rls. 575,651 $
4 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 168,000 16,185,390,100 Rls. 498,850 $
5 2 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 42,075 6,235,721,291 Rls. 192,200 $
6 2 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 35,155 4,751,403,150 Rls. 146,490 $
7 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 21,255 3,117,113,256 Rls. 96,056 $
8 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 18,031 2,286,570,195 Rls. 70,497 $
9 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 18,918 1,654,950,000 Rls. 51,000 $
10 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 11,490 1,501,832,280 Rls. 46,280 $
11 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 2,200 1,160,996,100 Rls. 35,778 $
12 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 5,170 1,108,627,200 Rls. 34,200 $
13 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 4,576 960,374,844 Rls. 29,601 $
14 2 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 5,430 615,800,010 Rls. 19,005 $
15 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84159070 ک ک ک فن کويل 2,924 460,737,244 Rls. 14,201 $
16 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,512 318,918,600 Rls. 9,828 $
17 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 617 314,057,920 Rls. 9,680 $
18 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 3,109 302,605,188 Rls. 9,327 $
19 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 2,905 282,749,460 Rls. 8,715 $
20 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 3,380 279,797,056 Rls. 8,624 $
21 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 1,150 145,957,500 Rls. 4,500 $
22 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 1,483 134,707,488 Rls. 4,152 $
23 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 749 122,638,320 Rls. 3,780 $
24 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 25,000 96,683,120 Rls. 2,980 $
25 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 765 62,046,312 Rls. 1,912 $
26 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 351 32,541,332 Rls. 1,003 $
27 3 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 536 27,252,960 Rls. 840 $
مجموع کل
155,672,296,535 ريال
مجموع کل
4,799,057 دلار
[1]