آمار کل " واردات از" کشور (سري لانكا) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه آزادچابهار سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 111,932 18,448,553,888 Rls. 499,217 $
2 3 1396 منطقه آزادچابهار سري لانكا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 101,458 12,523,367,060 Rls. 385,940 $
3 11 1396 منطقه آزادچابهار سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 50,675 9,776,026,003 Rls. 266,224 $
4 7 1396 منطقه آزادچابهار سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 53,370 9,102,760,515 Rls. 273,430 $
5 12 1396 منطقه آزادچابهار سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,000 4,114,225,500 Rls. 109,962 $
6 10 1396 منطقه آزادچابهار سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 19,110 3,729,901,000 Rls. 105,651 $
7 7 1396 منطقه آزادچابهار سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,860 3,589,901,079 Rls. 108,231 $
8 5 1396 منطقه آزادچابهار سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,860 3,430,055,388 Rls. 105,233 $
9 9 1396 منطقه آزادچابهار سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,000 2,780,691,642 Rls. 79,112 $
10 9 1396 منطقه آزادچابهار سري لانكا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 1,731 194,697,341 Rls. 5,539 $
مجموع کل
67,690,179,416 ريال
مجموع کل
1,938,539 دلار
[1]