آمار کل " واردات از" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,428,437 119,839,025,387 Rls. 3,663,218 $
2 1 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,864,477 49,065,215,176 Rls. 1,513,336 $
3 9 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,916,680 39,458,900,052 Rls. 1,115,738 $
4 11 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,746,400 38,055,079,692 Rls. 1,029,798 $
5 11 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,736,545 36,449,956,881 Rls. 992,661 $
6 12 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,566,040 35,258,854,219 Rls. 942,925 $
7 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,552,940 34,239,597,310 Rls. 1,055,082 $
8 7 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 129,655 32,972,745,054 Rls. 971,444 $
9 7 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,446,520 31,831,350,472 Rls. 967,454 $
10 12 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 1,345,000 31,413,228,200 Rls. 850,040 $
11 8 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,511,440 30,539,001,226 Rls. 890,362 $
12 10 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 307,757 27,269,857,783 Rls. 762,049 $
13 10 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,261,120 26,853,085,824 Rls. 747,672 $
14 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,289,760 26,339,796,832 Rls. 811,504 $
15 12 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 884,800 18,827,749,192 Rls. 505,180 $
16 10 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 831,000 17,700,991,319 Rls. 499,808 $
17 7 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 181,500 17,013,451,147 Rls. 504,156 $
18 11 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 183,950 16,179,622,337 Rls. 438,527 $
19 12 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 163,410 15,942,284,626 Rls. 427,949 $
20 6 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 113,972 15,909,297,800 Rls. 488,840 $
21 1 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 181,500 15,708,724,900 Rls. 484,550 $
22 6 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 122,847 13,644,880,849 Rls. 417,211 $
23 9 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 108,417 12,599,588,675 Rls. 357,425 $
24 6 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 112,800 12,403,985,950 Rls. 374,370 $
25 11 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 89,646 12,154,781,042 Rls. 337,244 $
26 8 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 149,590 11,755,669,200 Rls. 340,450 $
27 1 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 77,803 11,586,942,239 Rls. 357,600 $
28 7 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 80,340 11,003,171,436 Rls. 322,531 $
29 10 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 667,700 10,592,820,128 Rls. 293,788 $
30 5 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 94,877 9,727,114,088 Rls. 296,982 $
31 5 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 985,790 9,192,127,008 Rls. 282,922 $
32 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 67,280 8,957,017,842 Rls. 275,958 $
33 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 955,301 8,907,828,461 Rls. 274,171 $
34 9 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 617,000 8,124,612,810 Rls. 228,290 $
35 2 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 57,800 7,301,807,244 Rls. 225,112 $
36 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 44,015 7,168,004,037 Rls. 220,887 $
37 11 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 60019200 پارچه هاي مخمل وپلوش ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف, غيرمذکوردرجاي ديگر 48,780 7,156,188,480 Rls. 194,880 $
38 11 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 105,600 6,977,150,400 Rls. 193,600 $
39 11 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 174,140 6,704,390,000 Rls. 183,411 $
40 5 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 60,800 6,209,422,450 Rls. 190,300 $
41 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 58,040 6,007,850,500 Rls. 184,950 $
42 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 42,885 5,728,058,008 Rls. 176,476 $
43 8 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 57,700 5,596,869,649 Rls. 162,951 $
44 10 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 30,000 5,351,791,500 Rls. 148,500 $
45 12 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 68,700 5,103,204,150 Rls. 140,250 $
46 10 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 48,500 5,054,469,750 Rls. 140,250 $
47 8 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 65,169 4,921,789,970 Rls. 141,840 $
48 5 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 48,000 4,693,680,000 Rls. 144,000 $
49 5 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 60019200 پارچه هاي مخمل وپلوش ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف, غيرمذکوردرجاي ديگر 27,318 4,596,491,520 Rls. 140,544 $
50 1 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 32,000 4,466,989,632 Rls. 137,802 $
51 8 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 95069110 دستگاه TRAD MILL 40,295 4,318,788,425 Rls. 126,595 $
52 11 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 30,560 4,309,229,906 Rls. 116,617 $
53 7 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 70,000 4,219,830,000 Rls. 126,000 $
54 7 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 55,000 4,165,081,250 Rls. 123,750 $
55 9 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 50,500 4,110,890,484 Rls. 116,654 $
56 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 26,000 3,653,371,520 Rls. 112,256 $
57 9 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 55,024 3,456,700,275 Rls. 98,251 $
58 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 24,062 3,393,127,900 Rls. 104,420 $
59 6 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 33,796 3,349,859,520 Rls. 101,388 $
60 5 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 19,490 3,345,550,800 Rls. 102,640 $
61 7 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 16,740 3,182,565,550 Rls. 95,950 $
62 6 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 50,000 2,996,190,000 Rls. 90,000 $
63 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 19,731 2,816,403,570 Rls. 86,406 $
64 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 33,756 2,738,539,890 Rls. 84,390 $
65 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 28,400 2,534,423,100 Rls. 78,100 $
66 8 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 14,373 2,471,499,600 Rls. 71,800 $
67 10 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 16,100 2,269,456,000 Rls. 64,400 $
68 11 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 11,964 2,188,363,954 Rls. 59,222 $
69 10 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 60019200 پارچه هاي مخمل وپلوش ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,518 2,133,012,480 Rls. 59,648 $
70 1 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 250,780 2,116,571,220 Rls. 65,290 $
71 3 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 13,972 2,034,471,178 Rls. 62,698 $
72 10 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 11,470 2,007,975,200 Rls. 56,980 $
73 10 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 27,987 1,992,058,686 Rls. 55,974 $
74 8 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 9,320 1,961,505,000 Rls. 58,500 $
75 7 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 12,305 1,940,461,200 Rls. 56,880 $
76 2 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 11,700 1,851,201,450 Rls. 57,069 $
77 7 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 33,005 1,741,391,520 Rls. 51,986 $
78 1 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 19,900 1,612,696,000 Rls. 49,750 $
79 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 11,860 1,592,591,700 Rls. 48,860 $
80 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 44,000 1,588,224,000 Rls. 48,726 $
81 5 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 24,118 1,579,558,540 Rls. 48,236 $
82 9 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 85366100 سرپيچ لامپ 42,000 1,534,760,000 Rls. 44,780 $
83 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 23,202 1,506,181,032 Rls. 46,404 $
84 11 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 12,631 1,428,683,454 Rls. 38,906 $
85 3 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 19,419 1,406,487,955 Rls. 43,351 $
86 2 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 85366100 سرپيچ لامپ 42,000 1,394,456,000 Rls. 42,992 $
87 9 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 4,482 1,379,547,885 Rls. 39,135 $
88 1 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 85164000 ا توي برقي 4,170 1,232,326,656 Rls. 38,016 $
89 9 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 13,760 1,214,457,600 Rls. 34,400 $
90 8 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,870 1,133,846,140 Rls. 33,236 $
91 7 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 9,558 1,121,679,090 Rls. 33,453 $
92 3 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 12,898 1,072,114,960 Rls. 33,040 $
93 9 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,815 1,067,470,782 Rls. 30,282 $
94 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 9,916 1,029,957,256 Rls. 31,732 $
95 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 7,800 1,029,345,720 Rls. 31,720 $
96 9 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 15,300 980,768,250 Rls. 28,050 $
97 12 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84159070 ک ک ک فن کويل 6,445 969,338,125 Rls. 26,075 $
98 4 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,848 943,509,600 Rls. 29,040 $
99 8 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 10,980 931,339,500 Rls. 27,300 $
100 10 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 69074090 ک ک ک سا?ر 137,503 919,353,840 Rls. 25,709 $
مجموع کل
1,016,523,726,210 ريال
مجموع کل
29,684,045 دلار