آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 133,519 29,017,777,335 Rls. 803,908 $
2 12 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 91,892 24,223,914,475 Rls. 658,479 $
3 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 83,285 19,787,245,396 Rls. 610,051 $
4 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 87,584 18,050,888,856 Rls. 517,974 $
5 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 69,854 17,069,420,140 Rls. 521,061 $
6 3 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 90,487 14,734,498,150 Rls. 454,100 $
7 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 49,668 12,886,802,176 Rls. 359,420 $
8 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 67,334 12,237,397,734 Rls. 377,310 $
9 12 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 66,153 10,751,523,190 Rls. 292,140 $
10 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 40,871 10,094,219,943 Rls. 289,855 $
11 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 50,289 9,972,052,180 Rls. 304,407 $
12 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 61,229 9,892,612,950 Rls. 301,982 $
13 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 34,888 9,486,427,770 Rls. 292,515 $
14 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 246,050 8,790,404,000 Rls. 248,000 $
15 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 33,194 8,603,719,681 Rls. 238,581 $
16 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 58,855 8,563,427,880 Rls. 255,396 $
17 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 18,060 7,901,122,526 Rls. 239,504 $
18 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 18,284 7,406,531,750 Rls. 211,700 $
19 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 36,658 7,268,718,516 Rls. 220,911 $
20 4 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 33,197 6,970,638,048 Rls. 214,547 $
21 12 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 33,046 6,864,242,458 Rls. 185,520 $
22 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 39,601 6,776,131,348 Rls. 202,092 $
23 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 44,598 6,377,783,661 Rls. 196,635 $
24 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 28,461 6,355,024,725 Rls. 189,532 $
25 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 33,259 5,847,163,650 Rls. 162,775 $
26 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 28,649 5,745,318,360 Rls. 163,770 $
27 10 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 23,323 5,741,136,480 Rls. 162,620 $
28 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 12,607 5,712,116,690 Rls. 159,960 $
29 10 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 12,479 5,643,344,400 Rls. 159,850 $
30 3 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 30,239 5,281,639,363 Rls. 162,767 $
31 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 36,032 5,278,238,494 Rls. 160,097 $
32 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 23,791 4,661,940,845 Rls. 143,729 $
33 3 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 19,906 4,480,395,675 Rls. 138,075 $
34 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 16,977 4,419,765,568 Rls. 127,336 $
35 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 124,000 4,336,792,000 Rls. 124,000 $
36 12 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 112,000 4,303,088,000 Rls. 116,000 $
37 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 7,611 4,202,667,803 Rls. 116,029 $
38 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 9,969 4,190,734,600 Rls. 129,200 $
39 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 13,510 3,750,026,000 Rls. 114,473 $
40 10 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 16,740 3,425,617,728 Rls. 97,032 $
41 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 18,269 2,949,984,660 Rls. 81,354 $
42 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 83,230 2,835,588,000 Rls. 84,000 $
43 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 25,557 2,796,277,500 Rls. 85,500 $
44 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 6,745 2,547,274,100 Rls. 75,970 $
45 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 3,162 2,524,487,300 Rls. 69,650 $
46 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 2,621 2,520,501,555 Rls. 77,732 $
47 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 15,085 2,492,075,202 Rls. 68,816 $
48 4 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 5,227 2,428,350,450 Rls. 74,741 $
49 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 5,097 2,409,764,000 Rls. 73,560 $
50 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 69,300 2,378,880,000 Rls. 72,000 $
51 10 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 9,717 2,373,134,880 Rls. 67,220 $
52 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 61,600 2,106,304,000 Rls. 64,000 $
53 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 5,390 2,028,038,700 Rls. 55,350 $
54 10 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 52,000 1,833,052,000 Rls. 52,000 $
55 10 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 13,659 1,818,085,392 Rls. 51,498 $
56 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 8,498 1,748,302,050 Rls. 49,920 $
57 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 6,512 1,469,438,780 Rls. 44,856 $
58 10 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,825 1,467,093,024 Rls. 41,556 $
59 12 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 3,077 1,449,825,000 Rls. 39,000 $
60 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,948 1,428,498,070 Rls. 41,638 $
61 12 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 6,237 1,425,767,650 Rls. 38,930 $
62 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 3,237 1,420,249,740 Rls. 43,355 $
63 3 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 7,388 1,356,159,200 Rls. 41,800 $
64 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 9,060 1,229,442,827 Rls. 35,162 $
65 3 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 4,280 1,225,410,730 Rls. 37,770 $
66 10 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 6,540 1,084,750,704 Rls. 30,726 $
67 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 4,496 1,059,980,150 Rls. 29,100 $
68 8 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 5,991 928,046,379 Rls. 26,961 $
69 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 1,414 850,964,576 Rls. 25,379 $
70 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 5,616 826,520,760 Rls. 25,272 $
71 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,934 797,511,050 Rls. 23,785 $
72 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 3,694 716,305,700 Rls. 20,900 $
73 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 904 711,475,050 Rls. 21,450 $
74 12 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 4,711 700,740,180 Rls. 19,170 $
75 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 4,210 697,752,000 Rls. 19,800 $
76 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 2,591 687,484,576 Rls. 20,727 $
77 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 161 664,674,579 Rls. 20,491 $
78 4 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 4,062 650,879,050 Rls. 20,033 $
79 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 3,694 637,070,000 Rls. 19,000 $
80 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 1,875 599,926,800 Rls. 18,313 $
81 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 2,122 553,961,940 Rls. 15,500 $
82 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84146010 ---هود آشپزخانه 1,284 549,880,140 Rls. 15,260 $
83 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 2,122 546,220,000 Rls. 15,500 $
84 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85164000 ا توي برقي 600 516,998,000 Rls. 14,330 $
85 5 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,337 491,114,632 Rls. 15,016 $
86 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 982 462,553,646 Rls. 13,945 $
87 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,913 425,213,523 Rls. 13,109 $
88 7 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 2,791 402,862,950 Rls. 12,015 $
89 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 477 361,119,320 Rls. 10,490 $
90 8 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 468 356,391,000 Rls. 10,500 $
91 3 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,420 353,467,620 Rls. 10,890 $
92 8 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,627 349,477,616 Rls. 10,153 $
93 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 2,470 348,171,200 Rls. 9,880 $
94 10 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85164000 ا توي برقي 376 341,883,936 Rls. 9,684 $
95 4 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,616 336,687,010 Rls. 10,363 $
96 2 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 84146010 ---هود آشپزخانه 884 331,619,794 Rls. 10,226 $
97 6 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 830 328,887,220 Rls. 9,916 $
98 9 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 1,617 313,636,000 Rls. 8,900 $
99 3 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,219 311,043,715 Rls. 9,585 $
100 11 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 669 294,357,260 Rls. 8,120 $
مجموع کل
426,954,123,430 ريال
مجموع کل
12,465,200 دلار